Doručovanie písomností

Malta

Autor obsahu
Malta

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Office of the State Advocate

Adresa: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

PSČ: VLT1311

Tel. +356 22265000

E-mail: info@stateadvocate.mt

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Office of the State Advocate

Adresa: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

PSČ: VLT1311

Tel. +356 22265000

E-mail: info@stateadvocate.mt

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností: Originálne písomnosti spolu s prílohou 1 k nariadeniu (ES) č. 1393/2007 a s potvrdením z banky sa posielajú poštou. Kópie možno poslať vopred faxom a/alebo e-mailom.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Vzorové tlačivo možno vyplniť v anglickom alebo maltskom jazyku.

článok 3 - ústredný orgán

Office of the State Advocate

Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli

Valletta VLT1311

Tel : +356 22265000

E-mail: info@stateadvocate.mt

Miestna príslušnosť: Malta a Gozo

Prostriedky na prijímanie písomností a komunikáciu a jazykové zručnosti: angličtina

článok 4 - odosielanie písomností

angličtina

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Malta má v úmysle odchýliť sa od článku 9 ods. 2, pretože nie je v súlade s procesnými právnymi predpismi na Malte.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maltčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

angličtina

článok 11 - náklady doručenia

Náklady, na ktoré sa odkazuje v článku 11 ods. 2 tohto nariadenia, predstavujú fixný poplatok vo výške 50 EUR za každú písomnosť, ktorá sa má doručiť.

Tento poplatok sa musí zaplatiť vopred. Pokiaľ k žiadosti nie je priložené potvrdenie z banky o zaplatení uvedeného poplatku, písomnosti budú vrátené bez spracovania. Poplatok sa uhrádza bankovým prevodom osobou, ktorej sa majú finančné prostriedky vrátiť bez spracovania. Platby poplatkov sa uhrádzajú bankovým prevodom splatným pre Úrad štátneho advokáta na tento bankový účet:

Názov banky: Central Bank of Malta (Maltská centrálna banka)

Názov účtu: AG Office – Receipt of Service Documents

Číslo účtu: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Kód SWIFT: MALTMTMT

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Áno, namietame.

článok 15 - priame doručenie

Žiadne námietky.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Nie je možné, pretože je potrebný doklad o doručení. Ak sa však vynesie rozsudok proti osobe a táto osoba nebola vopred náležite predvolaná, môže v lehote troch mesiacov od vynesenia rozsudku požiadať o opätovné konanie v príslušnej veci.

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

Žiadne.

Posledná aktualizácia: 04/07/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.