Doručovanie písomností

Malta

Autor obsahu
Malta

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Malta

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maltčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Office of the State Advocate

Adresa: Mainguard Building, St George’s Square, Valletta

PSČ: VLT1190

Tel.: +356 25683105

Fax: +356 21237281

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maltčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Office of the State Advocate

Adresa: Mainguard Building, St George’s Square, Valletta

PSČ: VLT1190

Tel.: 356 25683105

Fax: +356 21237281

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností: Originálne písomnosti spolu s prílohou 1 k nariadeniu (ES) č. 1393/2007 a s potvrdením z banky sa posielajú poštou. Kópie možno poslať vopred faxom a/alebo e-mailom.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Vzorové tlačivo možno vyplniť v anglickom alebo maltskom jazyku.

článok 3 - ústredný orgán

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maltčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Office of the State Advocate

Mainguard Building

St. George’s Square

Valletta VLT1190

Tel.: +356 25683105

Fax: +356 212377281

Miestna príslušnosť: Malta a Gozo

Prostriedky na prijímanie písomností a komunikáciu a jazykové zručnosti: angličtina

článok 4 - odosielanie písomností

angličtina

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Malta má v úmysle odchýliť sa od článku 9 ods. 2, pretože nie je v súlade s procesnými právnymi predpismi na Malte.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

angličtina

článok 11 - náklady doručenia

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maltčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Náklady, na ktoré sa odkazuje v článku 11 ods. 2 tohto nariadenia, predstavujú fixný poplatok vo výške 50 EUR za každú písomnosť, ktorá sa má doručiť.

Tento poplatok sa musí zaplatiť vopred. Pokiaľ k žiadosti nie je priložené potvrdenie z banky o zaplatení uvedeného poplatku, písomnosti budú vrátené bez spracovania. Poplatok sa uhrádza bankovým prevodom osobou, ktorej sa majú finančné prostriedky vrátiť bez spracovania. Poplatky sa uhrádzajú bankovým prevodom na tento účet Generálnej prokuratúry:

Názov banky: Central Bank of Malta (Maltská centrálna banka)

Názov účtu: AG Office – Receipt of Service Documents

Číslo účtu: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Kód SWIFT: MALTMTMT

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Áno, namietame.

článok 15 - priame doručenie

Žiadne námietky.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Nie je možné, pretože je potrebný doklad o doručení. Ak sa však vynesie rozsudok proti osobe a táto osoba nebola vopred náležite predvolaná, môže v lehote troch mesiacov od vynesenia rozsudku požiadať o opätovné konanie v príslušnej veci.

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

Žiadne.

Posledná aktualizácia: 06/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.