Doručovanie písomností

Holandsko

Autor obsahu
Holandsko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Holandsko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Všetci súdni úradníci v Holandsku sú odosielajúcimi orgánmi. Odosielajúci orgán vyhľadajte prostredníctvom tohto odkazu: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Všetci súdni úradníci a ústredný orgán v Holandsku sú prijímacími orgánmi. Prijímací orgán vyhľadajte prostredníctvom tohto odkazu: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Súdnym úradníkom môžu byť písomnosti doručené poštou. Prijímajúce orgány, ktorých číslo faxu alebo e-mailová adresa sú uvedené v prílohe, môžu takisto prijímať písomnosti faxom alebo elektronickou poštou.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie formulára uvedeného v článku 4 ods. 3 nariadenia a potvrdenia o doručení uvedeného v článku 10 ods. 2 nariadenia, sú angličtina a nemčina.

článok 3 - ústredný orgán

Ústredným orgánom je Kráľovské profesijné združenie súdnych úradníkov (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).

Adresa:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR THE HAGUE

Holandsko:

Tel.: + 31 70 890 35 30

E-mail: kbvg@kbvg.nl

Webová adresa: http://www.kbvg.nl/

Ústredný orgán môže prijímať/odosielať písomnosti poštou, e-mailom alebo telefonicky v holandčine alebo angličtine.

článok 4 - odosielanie písomností

Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie formulára uvedeného v článku 4 ods. 3 nariadenia a potvrdenia o doručení uvedeného v článku 10 ods. 2 nariadenia, sú angličtina a nemčina.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Ak sa v Holandsku musí písomnosť doručiť v určitej lehote, dátum, ktorý sa berie do úvahy vo vzťahu k navrhovateľovi, sa určí podľa holandského práva.

Ak sa podľa práva členského štátu EÚ musí písomnosť spracovať v určitej lehote, dátum, ktorý sa berie do úvahy vo vzťahu k navrhovateľovi, sa určí podľa práva daného členského štátu.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie formulára uvedeného v článku 4 ods. 3 nariadenia a potvrdenia o doručení uvedeného v článku 10 ods. 2 nariadenia, sú angličtina a nemčina.

článok 11 - náklady doručenia

Výška pevne stanoveného poplatku za náklady na zapojenie súdneho úradníka alebo osoby príslušnej podľa práva prijímajúceho členského štátu je 65 EUR.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Holandsko nenamieta proti tomu, aby mal členský štát možnosť doručovať súdne písomnosti osobám s bydliskom v Holandsku bez akýchkoľvek donucovacích prostriedkov priamo prostredníctvom svojich diplomatických alebo konzulárnych zástupcov.

článok 15 - priame doručenie

Priame doručovanie na základe článku 15 nariadenia súdnym úradníkom je prípustné pre osoby s bydliskom v Holandsku.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Sudcovia v Holandsku môžu na základe výnimky z článku 19 ods. 1 vyniesť rozsudok, ak sú splnené podmienky uvedené v článku 19 ods. 2.

Žiadosť o odpustenie dôsledkov uplynutia lehoty uvedenej v článku 19 ods. 4 nariadenia je prípustná, ak sa predloží do jedného roka odo dňa vynesenia rozhodnutia.

Posledná aktualizácia: 16/05/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.