Doručovanie písomností

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Odosielajúcimi orgánmi určenými Portugalskom sú:

– okresné súdy (Tribunais Judiciais de Comarca),

– registrujúci úradníci (Conservadores),

– notári (Notários),

– súdni exekútori (Agentes de Execução) a

– právni zástupcovia (Mandatários Judiciais).

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Prijímacími orgánmi určenými Portugalskom sú:

– všeobecné oddelenie (Juízo de Competência Genérica) alebo miestne občianskoprávne oddelenie (Juízo local cível) príslušného okresného súdu a

– súdni exekútori, Komora advokátov a súdnych exekútorov (OSAE) Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução),

Rua Artilharia 1, No 63

1250-083 Lisbon

Tel.: (351) 213894200

Fax: (351) 213894270

Email: geral@osae.pt

http://www.osae.pt/pt/pag/OSAE/osae/1/1/1/1

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Dokumenty je možné poslať poštou.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Portugalsko príjme formuláre vyplnené v portugalčine, angličtine alebo španielčine.

článok 3 - ústredný orgán

Ústredným orgánom v Portugalsku je Generálne riaditeľstvo pre správu súdov (DireçãoGeral da Administração da Justiça).

Generálne riaditeľstvo pre správu súdov

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBON

Tel. +351 217906200 - +351 217906223

Fax +351 211545100/60

Email: correio@dgaj.mj.pt

Webová stránka: http://www.dgaj.mj.pt/

Znalosť jazykov: portugalčina, španielčina, francúzština a angličtina.

článok 4 - odosielanie písomností

Portugalsko príjme formuláre vyplnené v portugalčine, angličtine alebo španielčine.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Na účely článkov 8 ods. 3 a 9 ods. 2 nariadenia sa v článku 323 portugalského občianskeho zákonníka stanovuje, že plynutie premlčacej lehoty sa zastaví päť dní od požiadania o doručenie v prípadoch, keď nebolo možné doručiť dokumenty z dôvodov, ktoré nie je možné pripísať žiadateľovi.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Portugalsko príjme certifikáty vyplnené v portugalčine, angličtine alebo španielčine.

článok 11 - náklady doručenia

Vo všeobecnosti platí, že doručením súdnych dokumentov z iného členského štátu nevzniká povinnosť zaplatiť akékoľvek poplatky alebo náklady, ak sa dokumenty zasielajú súdom.

Ak však dokumenty doručujú osobne súdni úradníci alebo súdni exekútori, uplatňujú sa tieto sumy:

1. Súdni exekútori:

Ak sa dokumenty doručili: 76 EUR

Ak sa dokumenty nedoručili (napr. ak sa osoba, ktorej sa majú dokumenty doručiť, nenachádza na danej adrese alebo adresa neexistuje): 50,50 EUR

2. Súdni úradníci:

Ak sa dokumenty doručili: 51 EUR

Ak sa dokumenty nedoručili (napr. ak sa osoba, ktorej sa majú dokumenty doručiť, nenachádza na danej adrese alebo adresa neexistuje): neplatí sa žiadny poplatok.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Portugalsko nesúhlasí, aby iný členský štát doručoval súdne alebo mimosúdne dokumenty na jeho území konzulárnou alebo diplomatickou cestou, pokiaľ nie je osoba, ktorej sa má dokument doručiť, štátnym príslušníkom daného členského štátu.

článok 15 - priame doručenie

Portugalské právo neumožňuje priame doručovanie tak, ako je uvedené v článku 15 nariadenia.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Portugalské súdy môžu vydať rozsudok bez ohľadu na ustanovenia článku 19 ods. 1, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v odseku 2 uvedeného článku.

Na účely článku 19 ods. 4 sa musia v Portugalsku žiadosti o odpustenie dôsledkov uplynutia odvolacej lehoty podať do jedného roka odo dňa vydania napadnutého rozhodnutia. Po uplynutí tohto dátumu nebudú prihlášky prijímané.

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

Dohody, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty:

– Dohoda medzi Portugalskou republikou a Španielskym kráľovstvom o súdnej spolupráci v trestných a občianskych veciach z 19. novembra 1997,

Ďalšie dohody, ktorých zmluvnou stranou je Portugalsko:

– Dohoda o právnej a súdnej spolupráci s Angolou z 30. augusta 1995,

– Dohoda o právnej a súdnej spolupráci s Kapverdskou republikou z 2. februára 2003,

– Dohoda o právnej a súdnej spolupráci s osobitnou administratívnou oblasťou Čínskej ľudovej republiky Macao z 1. júla 2001,

– Dohoda o súdnej spolupráci s Guineou-Bissau z 5. júla 1988,

– Dohoda o právnej a súdnej spolupráci s Mozambikom z 12. apríla 1990,

– Súdna dohoda s Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova z 23. marca 1976.

Posledná aktualizácia: 07/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.