Doručovanie písomností

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rumunsko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Rumunskými odosielajúcimi orgánmi sú všetky rumunské súdy s právomocou doručovať súdne akty priamo prijímajúcim orgánom v členských štátoch EÚ: okresným súdom, tribunálom, odvolacím súdom, Najvyššiemu kasačnému a odvolaciemu súdu.

Notári, súdni exekútori a iné orgány, ktorých oblasť právomoci zahŕňa doručovanie písomností do zahraničia, odosielajú žiadosti prostredníctvom okresných súdov, v príslušnosti ktorých majú svoje sídla [článok 32 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 189/2003 o medzinárodnej súdnej pomoci v občianskych a obchodných veciach].

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Rumunským prijímajúcim orgánom pre doručovanie súdnych a mimosúdnych aktov z členských štátov EÚ je okresný súd, v ktorého príslušnosti má príjemca miesto bydliska alebo sídlo [článok 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 189/2003 o medzinárodnej súdnej pomoci v občianskych a obchodných veciach].

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Technickými prostriedkami prijímania návrhov a ich priložených dokumentov sú pošta alebo fax.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Okrem formulárov vyplnených v rumunčine Rumunsko akceptuje aj štandardné formuláre návrhov vyplnené v angličtine alebo vo francúzštine.

článok 3 - ústredný orgán

Ústredným rumunským orgánom je ministerstvo spravodlivosti.

Ministerstvo spravodlivosti

Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a súdnu spoluprácu

Str. Apolodor No 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: +40 372 041 077, fax: +40 372 041 079

Služba pre medzinárodnú súdnu spoluprácu v občianskych a obchodných veciach

Tel.: +40 372 041 083, +40 372 041 218, fax: +40 372 041 079, +40 372 041 084

článok 4 - odosielanie písomností

Okrem tlačív vyplnených v rumunčine Rumunsko prijíma aj štandardné tlačivá žiadostí vyplnené v angličtine alebo vo francúzštine.

Technickým spôsobom prijímania žiadostí a ich priložených dokumentov je pošta alebo fax.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Tieto informácie nie sú k dispozícii

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Okrem potvrdení o doručení vyplnených v rumunčine Rumunsko prijíma aj štandardné tlačivá potvrdení o doručení odoslané v angličtine alebo vo francúzštine.

článok 11 - náklady doručenia

Doručovanie procesných písomností vykonáva bezplatne, ex officio, súd, procesní zástupcovia súdu alebo iný ich zamestnanec. Ak to nie je možné, doručujú sa poštou ako doporučený list s uvedeným obsahom a potvrdením o doručení, v zapečatenej obálke, ku ktorej má byť pripojené potvrdenie/správa o doručení a oznámenie. Na žiadosť a náklady zainteresovanej strany môže procesné akty doručovať súd prostredníctvom súdnych exekútorov alebo expresným doručením článok 154 ods. 1, 4 a 5 občianskeho súdneho poriadku). Poplatky súdnych exekútorov sú v rozpätí od 20 RON do 400 RON. Pozri vyhlášku ministra spravodlivosti č. 2550 zo 14. novembra 2006, ktorou sa schvaľujú minimálne a maximálne poplatky za služby poskytované súdnymi exekútormi.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Rumunsko vyhlasuje, že diplomatickí zástupcovia a zahraniční konzulárni úradníci môžu doručovať súdne a mimosúdne písomnosti na území Rumunska len občanom krajiny, ktorú zastupujú.

článok 15 - priame doručenie

Rumunsko je proti priamemu doručeniu, ktoré je stanovené v článku 15 ods. 1.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Bez toho, aby bol dotknutý článok 19 ods. 1 nariadenia, môžu rumunské súdy vydať rozhodnutie, len ak sú splnené všetky podmienky stanovené v odseku 2.

Žiadosť o odpustenie, ktoré je stanovené v článku 19 ods. 4 nariadenia, môže byť predložená v lehote jedného roka od vyhlásenia rozhodnutia.

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 19/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.