Doručovanie písomností

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Pokiaľ ide o súdne písomnosti, rumunské orgány, ktoré tieto písomnosti zasielajú, sú všetky rumunské súdy s právomocou doručovať súdne akty priamo prijímajúcim orgánom v členských štátoch EÚ: okresné súdy (judecătorii), krajské súdy (tribunale), odvolacie súdy (curți de apel) a najvyšší kasačný a odvolací súd (Înalta Curte de Casație și Justiție).

Pokiaľ ide o mimosúdne písomnosti, notári, súdni úradníci a iné orgány, ktorých pôsobnosť zahŕňa doručovanie písomností v zahraničí, zasielajú žiadosti prostredníctvom okresných súdov, v ktorých príslušnosti majú svoje sídla. [Článok 32 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 189/2003 o medzinárodnej súdnej pomoci v občianskych a obchodných veciach].

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Rumunským prijímajúcim orgánom pre doručovanie súdnych a mimosúdnych aktov z členských štátov EÚ je okresný súd, v ktorého príslušnosti má príjemca miesto bydliska alebo sídlo [článok 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 189/2003 o medzinárodnej súdnej pomoci v občianskych a obchodných veciach].

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Technickými prostriedkami prijímania návrhov a ich priložených dokumentov sú pošta alebo fax.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Okrem formulárov vyplnených v rumunčine Rumunsko akceptuje aj štandardné formuláre návrhov vyplnené v angličtine alebo vo francúzštine.

článok 3 - ústredný orgán

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Ústredným rumunským orgánom je ministerstvo spravodlivosti.

Ministerstvo spravodlivosti – Ministerul Justiției

Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a súdnu spoluprácu – Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucharest 050741

Tel. +40 372041077, fax: +40 372041079

Služba pre medzinárodnú súdnu spoluprácu v občianskych a obchodných veciach – Serviciul cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială

Tel. +40 372041083; tel. +40 372041218, fax: +40 372041079, +40 372041084

článok 4 - odosielanie písomností

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Okrem tlačív vyplnených v rumunčine Rumunsko prijíma aj štandardné tlačivá žiadostí vyplnené v angličtine alebo vo francúzštine.

Technickým spôsobom prijímania žiadostí a ich priložených dokumentov je pošta alebo fax.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V článku 183 Občianskeho súdneho poriadku sa upravujú akty podané na poštách, prostredníctvom špecializovaných kuriérskych služieb, vojenských jednotiek alebo miest zadržania.

Procesná písomnosť podaná v lehote stanovenej zákonom doporučenou poštovou zásielkou na pošte alebo uložená expresnou kuriérskou službou alebo špecializovanou službou sa považuje za predloženú v stanovenej lehote.

Písomnosť podaná zainteresovanou stranou v lehote stanovenej zákonom na vojenskej jednotke alebo správe miesta zaistenia, v ktorej je strana zadržaná, sa takisto považuje za predloženú v stanovenej lehote.

Doklad o dátume doručenia poštovej zásielky spolu so záznamom alebo potvrdením vykonaným expresnou kuriérskou službou, špecializovanou komunikačnou službou, vojenskou jednotkou alebo správou miesta zaistenia v závislosti od prípadu slúži ako dôkaz o dátume predloženia písomnosti zainteresovanou stranou.

V súlade s článkom 192 ods. 2 v spojení s článkom 199 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa konanie začína registráciou žiadosti na súde. Vyhlásenie o nároku podané osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, poštou, kuriérom, faxom alebo naskenované a zaslané e-mailom alebo ako elektronický dokument sa zaregistruje a opečiatkuje s dátumom prijatia.

V súlade s článkom 2 ods. 10, 11 a 18 a článkom 30 ods. 6 núdzového nariadenia č. 13/2013 o poštových službách je služba doporučenej pošty poštová služba, ktorá poskytuje paušálnu záruku na riziká straty, odcudzenia, úplného alebo čiastočného zničenia alebo poškodenia doporučenej pošty a na požiadanie po doručení poštovej zásielky dôkaz o predložení poštovej zásielky alebo jej doručení adresátovi bez písomného potvrdenia adresáta.

Korešpondencia znamená komunikáciu v písomnej forme prostredníctvom akéhokoľvek fyzického média, ktoré sa má prepraviť a doručiť na adresu uvedenú odosielateľom na samotnej zásielke alebo na jej obale.

Dátum odoslania je deň, keď poštové služby vyzdvihli poštovú zásielku v súlade s ustanoveniami článku 183 zákona č. 134/2010 o Občianskom súdnom poriadku, ktorý bol opätovne uverejnený, v znení zmien, ktoré je v súčasnosti platné.

Dátumom odoslania je deň, keď poštové služby vyzdvihli poštovú zásielku prostredníctvom poštového prístupového bodu, za predpokladu, že bola odoslaná pred konečným vyzdvihnutím pre tento konkrétny prístupový bod. Ak je zásielka odoslaná po konečnom vyzdvihnutí pošty, za deň odoslania sa považuje nasledujúci pracovný deň, keď sa zásielka vyzdvihne z tohto konkrétneho prístupového bodu.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Okrem potvrdení o doručení vyplnených v rumunčine Rumunsko prijíma aj štandardné tlačivá potvrdení o doručení odoslané v angličtine alebo vo francúzštine.

článok 11 - náklady doručenia

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Doručovanie procesných písomností vykonáva bezplatne, ex officio, súd, procesní zástupcovia súdu alebo iný ich zamestnanec. Ak to nie je možné, doručujú sa poštou ako doporučený list s uvedeným obsahom a potvrdením o doručení, v zapečatenej obálke, ku ktorej má byť pripojené potvrdenie/správa o doručení a oznámenie. Na žiadosť a náklady zainteresovanej strany môže procesné akty doručovať súd prostredníctvom súdnych exekútorov alebo expresným doručením článok 154 ods. 1, 4 a 5 občianskeho súdneho poriadku). Poplatky súdnych exekútorov sú v rozpätí od 20 RON do 400 RON. Pozri vyhlášku ministra spravodlivosti č. 2550 zo 14. novembra 2006, ktorou sa schvaľujú minimálne a maximálne poplatky za služby poskytované súdnymi exekútormi.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Rumunsko vyhlasuje, že diplomatickí zástupcovia a zahraniční konzulárni úradníci môžu doručovať súdne a mimosúdne písomnosti na území Rumunska len občanom krajiny, ktorú zastupujú.

článok 15 - priame doručenie

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Rumunsko je proti priamemu doručeniu, ktoré je stanovené v článku 15 ods. 1.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 19 ods. 1 nariadenia, môžu rumunské súdy vydať rozhodnutie, len ak sú splnené všetky podmienky stanovené v odseku 2.

Žiadosť o odpustenie, ktoré je stanovené v článku 19 ods. 4 nariadenia, môže byť predložená v lehote jedného roka od vyhlásenia rozhodnutia.

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 14/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.