Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Doručovanie písomností

Škótsko

Autor obsahu
Škótsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Spojené kráľovstvo

Škótsko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Prijímajúcimi orgánmi sú súdni doručovatelia (messengers-at-arms). Zoznam súdnych doručovateľov je uvedený na webovom sídle Spoločnosti súdnych doručovateľov a súdnych úradníkov [Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (SMASO)]: SMASO.

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Prijímajúcimi orgánmi sú súdni doručovatelia (messengers-at-arms). Zoznam súdnych doručovateľov je uvedený na webovom sídle Spoločnosti súdnych doručovateľov a súdnych úradníkov [Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (SMASO)]: SMASO.

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Písomnosti sa odosielajú faxom a poštou.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Angličtina.

článok 3 - ústredný orgán

Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW15)

Edinburgh

EH1 3DG

Tel.: +44 131 244 4829

Fax: +44 1312444848

E-mail: Finbarr.Lee@gov.scot

článok 4 - odosielanie písomností

Formuláre by sa mali odosielať v angličtine.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Spojené kráľovstvo má v úmysle odchýliť sa od týchto ustanovení, pretože v dôsledku tohto článku by sa ešte viac prehĺbila zložitosť práva so zreteľom na lehoty a premlčacie lehoty. Je dôležité, aby bolo možné s určitosťou stanoviť dátum doručenia, pretože na základe tohto dátumu sa určuje termín, keď účastník môže požiadať o vynesenie rozsudku pre zmeškanie. Spojené kráľovstvo sa domnieva, že presný zmysel tohto ustanovenia a jeho zamýšľané uplatňovanie v praxi nie sú dostatočne jasné; preto môžu vzniknúť nejasnosti. Spojené kráľovstvo je presvedčené, že najlepšie je riadiť sa v tejto otázke vnútroštátnym právom, aspoň kým nebude mať možnosť posúdiť, ako funguje v praxi v iných členských štátoch po vykonaní nariadenia.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Popri angličtine Spojené kráľovstvo prijíma aj osvedčenia vo francúzštine.

článok 11 - náklady doručenia

Náklady na doručenie súdnymi doručovateľmi (Messengers-at-Arms): i) 142,51 GBP za osobné doručenie a ii) 45,40 GBP za doručenie poštou. Na objasnenie: uvedené náklady za doručenie poštou sa neuplatňujú na doručovanie použitím poštových služieb podľa článku 14. K uvedeným nákladom sa pripočíta DPH.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Škótsko nenamieta proti uplatňovaniu práva stanoveného v článku 13 ods. 1 na svojom území.

článok 15 - priame doručenie

Škótsko nenamieta proti využívaniu možnosti priameho doručenia, ktorá je stanovená v článku 15 ods. 1.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

V súlade s existujúcim ustanovením Haagskeho dohovoru súdy v Škótsku bez ohľadu na odsek 1 môžu vydať rozsudok, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v odseku 2.

Lehota po vydaní rozsudku, počas ktorej možno vyhovieť žiadosti o odpustenie dôsledkov v zmysle odseku 4:

Najneskôr do uplynutia jedného roka od dátumu vydania rozsudku – je to v súlade s Haagskym dohovorom a táto lehota je začlenená do súdneho poriadku Škótska.

Posledná aktualizácia: 02/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.