Doručovanie písomností

Slovinsko

Autor obsahu
Slovinsko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Zasielajúcimi orgánmi sú miestne súdy (okrajna sodišča), okresné súdy (okrožna sodišča), pracovný a sociálny súd (delovno in socialno sodišče), správny súd (upravno sodišče), vyššie súdy (višja sodišča), Najvyšší súd (Vrhovno sodišče), Ústavný súd (Ustavno sodišče) a generálna prokuratúra (Državno odvetništvo).

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Orgány na doručenie písomností sú všetky okresné súdy.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Popri jednotných formulároch žiadostí vyplnených v slovinskom jazyku bude Slovinsko prijímať aj formuláre vyplnené v anglickom jazyku.

článok 3 - ústredný orgán

Ministrstvo za pravosodje (Ministerstvo spravodlivosti)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Telefón: +386 1369 53 42

Fax: +386 1369 57 83

E-mail: gp.mp@gov.si

článok 4 - odosielanie písomností

Popri jednotných formulároch žiadostí vyplnených v slovinskom jazyku bude Slovinsko prijímať aj formuláre vyplnené v anglickom jazyku.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Slovinsko oznamuje, že v súlade s jeho vnútroštátnym právom, sa písomnosť nedoručuje v určitej lehote.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Popri potvrdeniach vyplnených v slovinskom jazyku bude Slovinsko prijímať aj potvrdenia vyplnené v anglickom jazyku.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

  • Slovinsko nie je proti doručovaniu písomností prostredníctvom diplomatických alebo konzulárnych zástupcov za podmienok uvedených v článku 13 ods. 1.
  • Slovinsko je proti doručovaniu súdnych písomností osobám, ktoré majú bydlisko v Slovinsku, prostredníctvom diplomatických alebo konzulárnych zástupcov s výnimkou prípadov, keď sa písomnosť doručuje štátnemu príslušníkovi členského štátu, z ktorého písomnosť pochádza.

článok 15 - priame doručenie

Slovinsko oznamuje, že jeho vnútroštátne právo neumožňuje priame doručenie.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Slovinsko oznamuje, že bez ohľadu na článok 19 ods. 1 nariadenia môže sudca vydať rozhodnutie napriek tomu, že nebolo doručené potvrdenie o doručení alebo dodaní, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v článku 19 ods. 2 nariadenia.

Slovinsko oznamuje, že žiadosť o uvedenie do pôvodného stavu možno podať v lehote jedného roku od vydania rozhodnutia.

Posledná aktualizácia: 20/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.