Doručovanie písomností

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

V Španielsku majú túto úlohu na starosti súdni úradníci jednotlivých jurisdikcií (Letrados de la Administración de Justicia).

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Čo sa týka dostupných doručovacích prostriedkov, jurisdikcie sú v súčasnosti vybavené informačnými a telematickými technológiami, no s ich zavádzaním sa ešte len začína; preto sa zatiaľ akceptuje iba doručovanie poštou bez toho, aby sa tým ohrozilo neskoršie prijatie uvedených mechanizmov.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Štandardný formulár možno vyplniť v týchto jazykoch: v angličtine, francúzštine, portugalčine alebo španielčine.

článok 3 - ústredný orgán

Ústredným orgánom, ktoré určilo Španielsko, je Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia (oddelenie generálneho riaditeľstva pre medzinárodnú súdnu spoluprácu na Ministerstve spravodlivosti).

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Fax: +34 913 90 44 57

V súčasnosti je jediným akceptovaným spôsobom prijímania písomností poštové doručenie.

Prípustné jazyky: španielčina, francúzština a angličtina.

článok 4 - odosielanie písomností

Popri formulároch žiadostí (štandardných formulároch) vyplnených v španielčine krajina akceptuje aj formuláre vyplnené v angličtine, francúzštine a portugalčine.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Termíny na doručenie sú rozličné a závisia od typu dokumentu či druhu a fázy konania.

Časová lehota je vo všeobecnosti stanovená na 3 až 5 dní.

Uplatňujú sa príslušné procesné pravidlá.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Popri osvedčeniach o zhode doručených v španielčine krajina akceptuje aj osvedčenia vystavené v angličtine, francúzštine a portugalčine.

článok 11 - náklady doručenia

Uplatňuje sa poplatok stanovený na základe španielskych právnych predpisov, tie však v súčasnosti žiaden poplatok nestanovujú.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Španielsko nesúhlasí s tým, aby sa na jeho územie doručovali písomnosti pochádzajúce z iného členského štátu vyhotovené prostredníctvom konzulárnych alebo diplomatických služieb. Výnimku predstavujú písomnosti, ktoré musia byť doručené štátnym príslušníkom tohto členského štátu (domovského členského štátu).

článok 15 - priame doručenie

Španielsko uvádza, že tento spôsob doručovania v jeho právnom poriadku ustanovený nie je, a preto sa odmieta.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Španielsko uvádza, že sudcovia môžu obnoviť prerušené konanie a napriek ustanoveniam článku 19 ods. 1 môžu vo veci rozhodnúť, ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 2.

V súvislosti s možnosťou sudcu odpustiť zmeškanie lehoty Španielsko uvádza, že žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty je neprijateľná, ak sa predloží po uplynutí jedného roka od dátumu rozhodnutia.

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Tieto informácie nie sú k dispozícii

Posledná aktualizácia: 20/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.