Doručovanie písomností

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Súdy, orgány presadzovania práva a ďalšie švédske orgány, ktoré doručujú súdne a mimosúdne písomnosti v občianskych alebo obchodných veciach.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Písomnosti možno prijímať poštou, faxom alebo podľa dohody v konkrétnej veci aj inými spôsobmi. Kontakt možno nadviazať aj telefonicky.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Vzorové tlačivo možno vyplniť vo švédskom alebo v anglickom jazyku.

článok 3 - ústredný orgán

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 4 - odosielanie písomností

Okrem švédskeho jazyka sa na vyplnenie vzorového tlačiva akceptuje aj anglický jazyk.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Neuplatňuje sa.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Okrem švédskeho jazyka sa na vyplnenie osvedčenia o doručení akceptuje aj anglický jazyk.

článok 11 - náklady doručenia

Švédsko nemá v úmysle spoplatniť činnosť súdneho úradníka alebo inej príslušnej osoby.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Švédsko akceptuje doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi.

článok 15 - priame doručenie

Švédske právne predpisy v určitých prípadoch umožňujú, aby osoba, ktorá má právny záujem na súdnom konaní, vykonala doručenie súdnych a mimosúdnych písomností priamo prostredníctvom súdnych úradníkov, úradných osôb alebo iných príslušných osôb.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Švédske súdy nie sú povinné vydať rozsudok, ak sú splnené podmienky článku 19 ods. 2, ale nie sú splnené podmienky článku 19 ods. 1. Švédsko nemá v úmysle vydávať vyhlásenia podľa článku 19 ods. 4.

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

Severská dohoda z 26. apríla 1974 o vzájomnej právnej pomoci týkajúcej sa doručovania písomností a dokazovania (SÖ 1975:42).

Posledná aktualizácia: 30/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.