Vročanje listin

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1393/2007 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj: po pošti, telefonu, telefaksu, elektronski pošti.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Jeziki, v katerih je mogoče izpolniti standardni obrazec: francoščina, nizozemščina, nemščina in angleščina.

Člen 3 - Osrednji organ

Osrednji organ je Nacionalna zbornica sodnih izvršiteljev (Chambre nationale des huissiers de justice).

Chambre Nationale des Huissiers de Justice

Avenue Henri Jaspar 93

B-1060 Bruxelles

Telefon: (32-2) 5380092

Telefaks: (32-2) 5394111

E-naslov: info@nkgb-cnhb.be

Informacije se lahko pošiljajo po pošti, telefaksu, elektronski pošti ali telefonu.

Jeziki: francoščina, nizozemščina, nemščina in angleščina.

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Obrazec za vlogo (standardni obrazec) se sprejme v francoščini, nizozemščini in nemščini, poleg tega pa še v angleščini.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Belgija za določitev trenutka vročitve po pošti ali po sodnem izvršitelju uporablja sistem dvojnega datuma. Datum, ki se upošteva kot trenutek vročitve za pošiljatelja pisanja, se razlikuje od datuma, ki se upošteva kot trenutek vročitve za prejemnika pisanja.

V skladu s členom 53a belgijskega sodnega zakonika se za prejemnika, razen če z zakonom ni določeno drugače, roki, ki začnejo teči od vročitve akta v papirni obliki, izračunajo na naslednji način:

1° če se vročitev opravi s sodnim pisanjem ali s priporočeno pošto s povratnico, rok začne teči na dan, ki sledi dnevu, na katerega je bilo pisanje dostavljeno prejemniku na naslovu stalnega prebivališča, oziroma na naslovu začasnega prebivališča ali na naslovu za vročanje;

2° če se vročitev opravi s priporočeno ali navadno pošto, rok začne teči na tretji delovni dan, ki sledi dnevu, na katerega je bilo pisanje oddano na pošti, razen če prejemnik dokaže drugače.

Za pošiljatelja je datum vročitve po sodnem izvršitelju ali po pošti datum odpošiljanja (ali datum oddaje na pošto ali v sodno tajništvo).

Zato ima stranka v postopku, ki je na prvi stopnji izgubila pravdo in želi vložiti pritožbo, možnost, da to stori ne da bi čakala na formalno vročitev sodbe.

To velja tudi, če oseba, ki želi pretrgati zastaranje, vroči pisanje, ki pretrga zastaranje (zunajsodno pisanje).

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Belgija dopušča, da je obrazec potrdila poleg francoščine, nizozemščine in nemščine lahko izpolnjen še v angleščini.

Člen 11 - Stroški vročitve

Stroški vročitve po sodnem izvršitelju ustrezajo fiksni taksi v višini 165 EUR (vključno z belgijskim DDV), ki jih plača predlagatelj za vsako vročeno listino, naslovljeno na fizično ali pravno osebo. Sodni izvršitelj lahko pred vročitvijo zahteva plačila tega zneska v celoti ali delno. V primeru, da država izvora uporabi DDV na stroške vročanja pisanj po sodnem izvršitelju v skladu z evropskimi predpisi o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, sodni izvršitelj povrne morebitni presežek. To plačilo je treba izvesti neposredno preko banke ali pooblaščene finančne institucije v Belgiji, ki jo priznava država predlagatelja, pri čemer bančne stroške krije plačnik.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Belgija na svojem ozemlju nasprotuje uporabi možnosti iz člena 13(1).

Člen 15 - Neposredno vročanje

Belgija ne nasprotuje možnosti neposrednega vročanja pisanj po sodnem izvršitelju ali po pošti iz člena 15.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Ne glede na odstavek 1 lahko belgijski sodnik izreče sodbo, če so izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 2.

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje iz odstavka 4 je treba vložiti v roku enega leta od razglasitve odločbe.

Zadnja posodobitev: 01/08/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.