Vročanje listin

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1393/2007 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Organ, pristojen za pošiljanje z namenom vročitve sodnih pozivov v tujini, je sodišče, pred katerim poteka postopek.

Organ, pristojen za pošiljanje z namenom vročitve izvensodnih pisanj v tujini, je okrajno sodišče (rajonen sad), pristojno na območju stalnega ali začasnega prebivališča ali registriranega sedeža osebe ali subjekta, ki zaprosi za vročitev; v primeru pisanj, ki jih overi notar, pa okrajno sodišče (rajonen sad), pristojno na območju, kjer notar opravlja svoje dejavnosti.

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

V Republiki Bolgariji je za sprejem pisanj pristojno okrajno sodišče (rajonen sad), na območju katerega je treba pisanja vročiti.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Okrožna sodišča sprejemajo dostavo zahtevkov za vročitev in priloženih pisanj, ki jih je treba vročiti, po pošti.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Okrožna sodišča sprejemajo standardne obrazce, izpolnjene v bolgarščini, angleščini ali francoščini.

Člen 3 - Osrednji organ

Osrednji organ je Ministrstvo za pravosodje.

Direktorat za mednarodno pravno sodelovanje in evropske zadeve

Telefon: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Telefaks: +359 2 9809 223

E-naslov: civil@justice.government.bg

Ulica Slavyanska 1

PO Box 1040, Sofija

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Standardni obrazec za pošiljanje pisanj se lahko izpolni v bolgarščini, angleščini ali francoščini.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Bolgarska zakonodaja ne določa roka za vročitev pisanj.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Republika Bolgarija dovoljuje, da se potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja sestavi v bolgarščini, angleščini ali francoščini.

Člen 11 - Stroški vročitve

Bolgarska zakonodaja ne določa takse za vročitev pisanj na običajen način. Za vročitev pisanj na poseben način se zaračuna taksa, določena v skladu s cenikom taks in stroškov na podlagi zakona o zasebnih izvršiteljih.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Republika Bolgarija v skladu s členom 13(2) izjavlja, da dovoljuje vročanje pisanj na podlagi člena 13(1) na svojem ozemlju le, če je naslovnik državljan države članice, iz katere pisanje izvira (člen 608 zakonika o civilnem postopku).

Člen 15 - Neposredno vročanje

Neposredno vročanje na podlagi člena 15 v bolgarski zakonodaji ni dovoljeno (člen 613 zakonika o civilnem postopku).

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Republika Bolgarija navaja, da ne bo uporabljala možnosti iz člena 19(2).

Predlog iz člena 19(4) se lahko vloži v enem letu od razglasitve sodbe sodišča.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Republika Bolgarija ne ohranja niti ni sklenila nobenih sporazumov, skladnih z Uredbo, za dodatno pospešitev ali poenostavitev pošiljanja pisanj.

Zadnja posodobitev: 20/07/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.