Vročanje listin

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1393/2007 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Člen 2(1)

Za vročanje v tujino so pristojni naslednji hrvaški organi za pošiljanje:

- za sodna pisanja je pristojno sodišče, ki mora opraviti vročitev;

- za izvensodna pisanja je pristojno občinsko sodišče (općinski sud) v kraju, kjer ima oseba, ki ji je treba vročiti pisanje, stalno prebivališče, običajno prebivališče ali sedež;

- za pisanja, ki so jih potrdili ali sestavili notarji, je pristojno občinsko sodišče v kraju, kjer ima notar sedež;

Organi za pošiljanje so občinska sodišča, okrajna sodišča (županijski sudovi), gospodarska sodišča (trgovački sudovi), Višje gospodarsko sodišče (Visoki trgovački sud) in Vrhovno sodišče Republike Hrvaške (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Hrvaške lahko za opravljanje vročitev pooblasti samo eno ali samo nekatera od občinskih sodišč z območja pristojnosti enega ali več okrajnih sodišč.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Člen 2(2)

Za vročanje v Republiki Hrvaški je organ za sprejem:

- občinsko sodišče na območju, na katerem je treba vročiti pisanja, kot je določeno v podatkovni bazi sodišč.

Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Hrvaške lahko za opravljanje vročitev pooblasti samo eno ali samo nekatera od občinskih sodišč z območja pristojnosti enega ali več okrajnih sodišč.

Občinska sodišča so po krajevnih pristojnostih navedena, kot je določeno v podatkovni bazi sodišč.

Popis krajev po abecednem vrstnem redu in poštnih številkah je naveden v podatkovni bazi sodišč.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Izvirna jezikovna različica te strani hrvaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

- Člen 2(4)(c)

V Republiki Hrvaški se pisanja lahko prejmejo po pošti.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Člen 2(4)(d)

Republika Hrvaška bo sprejela standardne obrazce za zaprosila, izpolnjene v hrvaškem jeziku.

Člen 3 - Osrednji organ

Izvirna jezikovna različica te strani hrvaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Osrednji organ, pristojen za (a) sporočanje podatkov organom za pošiljanje, (b) iskanje rešitev v primeru težav, ki bi lahko nastale pri pošiljanju pisanj za vročitev, (c) posredovanje zahtev za vročitev, v izjemnih primerih in na zahtevo organa za pošiljanje, pristojnemu organu za prejem:

Ministrstvo za pravosodje Republike Hrvaške (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)
Ulica grada Vukovara 49
telefon +385 13714000
telefax: +385 13714507
spletno mesto: http://www.mprh.hr

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Republika Hrvaška bo sprejela standardne obrazce za zaprosila, izpolnjene v hrvaškem jeziku.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Hrvaško nacionalno pravo ne določa obveznih rokov za vročitev pisanj.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Republika Hrvaška bo sprejela potrdila v hrvaškem jeziku.

Člen 11 - Stroški vročitve

V Republiki Hrvaški enotna pristojbina za kritje stroškov vročitve ni določena.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

a) Republika Hrvaška ne nasprotuje vročanju pisanj prek diplomatskih ali konzularnih predstavništev pod pogoji iz člena 13(1).

b) Republika Hrvaška nasprotuje vročanju pisanj sodišč držav članic stranki, ki se nahaja v Republiki Hrvaški, razen če gre za vročanje državljanom države članice, katere pisanja se vročajo (člen 13(2).

Člen 15 - Neposredno vročanje

Hrvaška zakonodaja ne dopušča neposredne vročitve.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

a) Hrvaška sodišča lahko izrečejo sodbe, če so izpolnjeni pogoji iz člena 19(2).

b) Predlog za vrnitev v prejšnje stanje ne bo dopusten, če je podan po izteku roka enega leta od datuma izreka sodbe.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Sporazum ali dogovor, katerega pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2) Uredbe:

- Pogodba med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo z dne 7. februarja 1994 o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah.

Zadnja posodobitev: 06/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.