Vročanje listin

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1393/2007 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Ministrstvo za pravosodje in javni red

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cyprus

Telefon: +357 22 805928

Telefaks: +357 22 518328

E-naslov: registry@mjpo.gov.cy

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Ministrstvo za pravosodje in javni red

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cyprus

Telefon: +357 22 805928

Telefaks: +357 22 518328

E-naslov: registry@mjpo.gov.cy

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Pošta, telefaks, elektronska pošta.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Grščina in angleščina.

Člen 3 - Osrednji organ

Ministrstvo za pravosodje in javni red

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cyprus

Telefon: +357 22 805928

Telefaks: +357 22 518328

E-naslov: registry@mjpo.gov.cy

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Za namene postopka vročanja znotraj države bi moral organ za pošiljanje predložiti obrazec iz Priloge I v dveh izvodih, in sicer z oznakama FOR SERVICE in FOR RETURN.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Ciprsko pravo ne določa posebnih rokov za vročanje pisanj.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Angleščina.

Člen 11 - Stroški vročitve

21,00 EUR za posamezno pisanje.

Plačilo takse se izvrši z bančnim nakazilom na naslednji bančni račun Ministrstva za pravosodje in javni red:

Račun: 6001017 – Ministrstvo za pravosodje in javni red

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

Koda SWIFT: CΒCΥCΥ2Ν

Vse vloge za vročitev pisanj morajo biti pripravljene na zgoraj opisani način. Če vlogi ni priloženo ustrezno bančno potrdilo o plačilu takse, se vloga vrne prosilcu in se ne obravnava.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Ciper ne nasprotuje takemu načinu vročanja.

Člen 15 - Neposredno vročanje

S ciprskim pravom je neposredno vročanje dovoljeno.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Na zahtevo prosilca lahko sodnik po lastni presoji izreče sodbo, če so izpolnjeni vsi pogoji iz tega člena.

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje je treba vložiti v enem letu, vendar v razumnem roku po tem, ko je bil toženec seznanjen s sodbo.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 12/07/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.