Vročanje listin

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1393/2007 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Sodišča, sodni izvršitelji, državna tožilstva

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj:

  • po imetniku licence za opravljanje poštnih storitev,
  • telefaksu
  • ali elektronski pošti.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Obrazec se lahko izpolni v češčini, slovaščini ali angleščini.

Člen 3 - Osrednji organ

Ministrstvo za pravosodje, Mednarodni oddelek (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)

Vyšehradská 16

128 10 Praga 2

Telefon: +420 221 997 111

Telefaks: +420 224 919 927

E-naslov: posta@msp.justice.cz

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Češka republika poleg češčine sprejema tudi standardne obrazce, izpolnjene v slovaščini ali angleščini.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

V Češki republiki taki roki za vročitev pisanj niso določeni.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Češka republika poleg češčine sprejema tudi potrdila o vročitvi, izpolnjena v slovaščini ali angleščini.

Člen 11 - Stroški vročitve

V Češki republiki se za vročitev ne zaračunajo takse.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Češka republika izjavlja, da ne nasprotuje takemu vročanju na svojem ozemlju.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Češka republika izjavlja, da češko pravo ne dopušča takega vročanja na njenem ozemlju.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Člen 19(2)

Sodišča v Češki republiki lahko ne glede na člen 19(1) izrečejo sodbo, čeprav niso prejela potrdila o vročitvi oziroma dostavi, če so izpolnjeni vsi pogoji iz člena 19(2).

Člen 19(4)

V Češki republiki ni takega roka.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Komisiji bodo poslana besedila naslednjih mednarodnih pogodb:

  • Pogodba med Češkoslovaško socialistično republiko in Ljudsko republiko Poljsko o pravni pomoči in ureditvi pravnih razmerij v civilnih, družinskopravnih, delovnopravnih in kazenskih zadevah, podpisana v Varšavi 21. decembra 1987, veljavna med Češko republiko in Poljsko (Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem)
  • Pogodba med Češkoslovaško socialistično republiko in Ljudsko republiko Madžarsko o pravni pomoči in ureditvi pravnih razmerij v civilnih, družinskopravnih, delovnopravnih in kazenskih zadevah, podpisana v Bratislavi 28. marca 1989, veljavna med Češko republiko in Madžarsko (Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem)
  • Pogodba med Češko republiko in Slovaško republiko o pravni pomoči pravosodnih organov in o ureditvi nekaterih pravnih razmerij v civilnih in kazenskih zadevah, podpisana v Pragi 29. oktobra 1992 (Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992)
  • Pogodba med Češko republiko in Zvezno republiko Nemčijo o nadaljnji poenostavitvi pravne pomoči na podlagi Haaške konvencije z dne 1. marca 1954 o civilnem postopku, Haaške konvencije z dne 15. novembra 1965 o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini ter Haaške konvencije z dne 18. marca 1970 o pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini (Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. marec 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních)
Zadnja posodobitev: 12/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.