Vročanje listin

Danska

Vsebino zagotavlja
Danska

Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Organi za pošiljanje so sodišča:

Danmarks domstoles enhed for udlandsforkyndelse (enota danskih sodišč za vročanje v tujini)

c/o Retten på Frederiksberg

Howitzvej 32

2000 Frederiksberg

Telefon: +45 99685070

E-naslov: udlandsforkyndelse@domstol.dk

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Organ za sprejem je ministrstvo za pravosodje:

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 Copenhagen K

DK Denmark

Telefon: +45 72268400

Telefaks: +45 33933510

E-naslov: jm@jm.dk

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Pisanja se lahko pošljejo po pošti, telefaksu ali elektronski pošti, če je prejeto pisanje popolna reprodukcija vročenega pisanja in so jasno razvidne vse podrobnosti pisanja.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Danska omogoča, da se obrazec, priložen Uredbi, izpolni v danščini, angleščini ali francoščini.

Člen 3 - Osrednji organ

Osrednji organ je ministrstvo za pravosodje:

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 Copenhagen K

Telefon: +45 72268400

Telefaks: +45 33933510

E-naslov: jm@jm.dk

Pisanja se lahko pošljejo po pošti, telefaksu ali elektronski pošti, če je prejeto pisanje popolna reprodukcija vročenega pisanja in so jasno razvidne vse podrobnosti pisanja.

Danska omogoča, da se obrazec, priložen Uredbi, izpolni v danščini, angleščini ali francoščini.

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Danska omogoča, da se obrazec, priložen Uredbi, izpolni v danščini, angleščini ali francoščini.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Danska ne želi uporabiti morebitnih odstopanj od člena 9(1) in (2).

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Danska omogoča, da se potrdilo o vročitvi izpolni v danščini, angleščini ali francoščini.

Člen 11 - Stroški vročitve

Za vročanje pisanj iz druge države članice se ne zaračunavajo takse.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Danska omogoča, da vročanje pisanj v skladu s členom 13(1) izvedejo diplomatska ali konzularna predstavništva.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Praviloma lahko sodišča izvedejo vročitev, kot je opisano v zakonu o pravosodju (retsplejeloven), in lahko zaprosijo za pomoč pri tem.

Neposredno vročitev lahko prek sodnega uradnika izvedejo tudi drugi organi (brez vključitve sodišča).

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

V zvezi s členom 19(2) lahko dansko sodišče sodbo izreče, tudi kadar ni prejelo potrdila o vročitvi ali dostavi pisanja, če so izpolnjeni pogoji iz člena 19(2).

V zvezi s členom 19(4) je na Danskem, kadar se tožena stranka ne pojavi na sodišču, treba v enem letu od datuma sodbe izpolniti vlogo za pregled zadeve na podlagi te določbe.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Nordijski sporazum o vzajemni pravni pomoči v pravnih zadevah z dne 26. aprila 1974 PDF (81 Kb) da

Zadnja posodobitev: 17/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.