Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Vročanje listin

Anglija in Wales

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Organ za pošiljanje je višje sodišče (The High Court) – oddelek Queen's Bench – Foreign Process Section

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Organ za sprejem je višje sodišče (The High Court) – oddelek Queen's Bench – Foreign Process Section

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Pisanja se lahko pošljejo po pošti ali telefaksu.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Standardni obrazec se lahko izpolni v angleščini ali francoščini.

Člen 3 - Osrednji organ

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Telefon:

+44 2079476691

+44 2079477786

+44 2079476488

+44 2079476327

+44 2079471741

Telefaks: +44 8703240025

E-naslov: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Spletišče: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Komunikacija bo potekala po pošti, prek telefaksa, elektronske pošte in telefona, centralni organ pa bo odgovoren za preverjanje prevodov.

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Poleg angleščine bo Združeno kraljestvo sprejelo standardne obrazce, ki bodo izpolnjeni v francoščini.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Združeno kraljestvo namerava odstopati od teh določb, saj naj bi ta člen še povečal zapletenost njegovega prava glede rokov in zastaralnih rokov. Pomembno je, da se lahko datum vročitve določi z gotovostjo, saj je od tega odvisen datum, od katerega lahko ena od strank zahteva zamudno sodbo. Po mnenju Združenega kraljestva natančen pomen te določbe in njeno načrtovano izvajanje v praksi nista dovolj jasna, zato bi lahko povečala možnosti za zmedo. Zato meni, da je to vprašanje najbolje prepustiti nacionalnemu pravu, vsaj dokler ne bo imelo priložnosti, da oceni, kako deluje v praksi v drugih državah članicah, ki izvajajo uredbo.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Poleg angleščine bo Združeno kraljestvo sprejelo potrdila, ki bodo izpolnjena v francoščini.

Člen 11 - Stroški vročitve

Storitve ne bomo zaračunavali.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Združeno kraljestvo ne namerava nasprotovati izvajanju pravice iz člena 13(1) na njegovem ozemlju.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Anglija in Wales nasprotujeta možnosti neposrednega vročanja iz člena 15(1).

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

V skladu z obstoječo določbo Haaške konvencije lahko sodišča v Združenem kraljestvu ne glede na odstavek 1 izrečejo sodbo, če so izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 2.

Rok po izreku sodbe, v katerem se lahko vloži predlog za vrnitev v prejšnje stanje iz odstavka 4:

Sodišče mora pri odločanju o razveljavitvi zamudne sodbe upoštevati, ali je bil zahtevek za razveljavitev sodbe vložen takoj.

Zadnja posodobitev: 30/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.