Vročanje listin

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1393/2007 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Za sprejemanje pisanj so na voljo naslednja komunikacijska sredstva: pošta, telefaks in poti elektronskega prenosa v skladu s pogoji, določenimi v zakoniku o civilnem postopku.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Uporabi se lahko estonski ali angleški jezik.

Člen 3 - Osrednji organ

Osrednji organ je Ministrstvo za pravosodje.

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonija

Telefon: +372 620 8183

Telefaks: +372 620 8109

E-naslov: central.authority@just.ee

http://www.just.ee

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

V skladu s členoma 4(3) in 10(2) Uredbe se v Estoniji sprejemajo standardni obrazci, izpolnjeni v estonskem ali angleškem jeziku.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Estonsko pravo ne določa takega roka.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

V skladu s členoma 4(3) in 10(2) Uredbe se v Estoniji sprejemajo standardni obrazci, izpolnjeni v estonskem ali angleškem jeziku.

Člen 11 - Stroški vročitve

Izvirna jezikovna različica te strani estonščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.

Pisanja se na splošno vročajo brezplačno.

Če se procesni akti vročijo po sodnem izvršitelju, se za vročitev zaračuna taksa v višini 40 EUR, če je bilo pisanja mogoče vročiti naslovniku ali njegovemu zakonitemu zastopniku:

1) na naslovu ali z uporabo telekomunikacijskih podatkov, vnesenih v register prebivalstva, ali na elektronskem naslovu: personal ID code@eesti.ee;

2) na naslovu, vnesenem v register samozaposlenih oseb in pravnih oseb v Estoniji, ali z uporabo telekomunikacijskih podatkov, evidentiranih v informacijskem sistemu navedenega registra.

V primerih, ki niso navedeni zgoraj, se sodnemu izvršitelju za vročitev procesnih aktov plača taksa v višini 70 EUR. Če ima oseba, ki ji je treba pisanja vročiti, pravno obveznost prijaviti svoj naslov ali telekomunikacijske podatke v register prebivalstva ali register samozaposlenih oseb in pravnih oseb v Estoniji in te obveznosti ni izpolnila, vključno s primeri, ko so podatki v registru zastareli ali napačni iz katerega koli drugega razloga, in zato procesnih aktov ni bilo mogoče vročiti na podlagi teh podatkov, se zgoraj navedena taksa v višini 70 EUR v skladu s sklepom o taksi sodnega izvršitelja plača takole: 35 EUR plača oseba, ki zaprosi za poklicne storitve, 35 EUR pa oseba, ki ji je bilo treba pisanja vročiti.

Če procesnega akta ni bilo mogoče vročiti, čeprav je sodni izvršitelj storil vse potrebno in razumno mogoče za vročitev pisanja v skladu s postopkom, določenim z zakonom, ima sodni izvršitelj pravico zahtevati plačilo takse v višini 40 EUR z izdajo sklepa o taksi sodnega izvršitelja in potrdila o vročitvi v zvezi z ukrepi, ki jih je izvedel za vročitev pisanja.

Sodni izvršitelj ne sme zahtevati plačila takse, če ni storil vsega potrebnega in razumno mogočega za vročitev pisanj v skladu s postopkom, določenim z zakonom, v roku, ki ga je določilo sodišče, in če procesnih aktov ni bilo mogoče vročiti.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

V skladu s členom 13(2) Uredbe je pisanja mogoče vročiti po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih drugih držav članic, ki se nahajajo v Estoniji, samo, če je treba pisanja vročiti državljanu države članice, iz katere pisanja izvirajo.

Člen 15 - Neposredno vročanje

V skladu s členom 13(2) Uredbe je pisanja mogoče vročiti po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih drugih držav članic, ki se nahajajo v Estoniji, samo, če je treba pisanja vročiti državljanu države članice, iz katere pisanja izvirajo.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Estonsko sodišče lahko tudi izda odločbo v zadevi pod pogoji, določenimi v členu 19(2) Uredbe, če ni bilo prejeto nobeno potrdilo v zvezi z vročitvijo procesnega akta toženi stranki. V skladu s tretjim stavkom člena 19(4) Uredbe se lahko predlog za vrnitev v prejšnje stanje vloži pri sodišču v enem letu od izdaje odločbe, s katero se konča postopek v zadevi.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Sporazum med Estonijo in Poljsko o dodeljevanju pravne pomoči in pravnih razmerjih v civilnih, delovnopravnih in kazenskih zadevah,

Sporazum med Republiko Latvijo, Republiko Estonijo in Republiko Litvo o pravni pomoči in pravnih razmerjih.

Zadnja posodobitev: 20/07/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.