Vročanje listin

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1393/2007 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Organi za pošiljanje so okrožna sodišča (käräjäoikeudet), trgovsko sodišče (markkinaoikeus), pritožbena sodišča (hovioikeudet), vrhovno sodišče (korkein oikeus), nacionalni izvršilni organ (ulosottolaitos) in ministrstvo za pravosodje.

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj: pisanja se lahko pošljejo po pošti, telefaksu ali elektronski pošti.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec: finščina, švedščina in angleščina.

Člen 3 - Osrednji organ

Izvirna jezikovna različica te strani finščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Osrednji organ je ministrstvo za pravosodje.

Oikeusministeriö [Ministrstvo za pravosodje]

PL 25

00023 Valtioneuvosto [Vlada]

Telefon: +358 9 16067628

Telefaks: +358 9 16067524

E-naslov: central.authority@om.fi

Pisanja se lahko pošljejo po pošti, telefaksu ali elektronski pošti.

Jeziki: finščina, švedščina, angleščina.

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Obrazec vloge se lahko izpolni v finščini, švedščini ali angleščini.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

V skladu s členom 9(3) Finska obvešča Komisijo, da ne bo uporabljala določb člena 9(1) in (2). Določbe tega člena v sedanji obliki nimajo posebnega pomena z vidika nacionalnega pravnega sistema in jih zato na Finskem v praksi ni mogoče uporabljati.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Obrazec potrdila se lahko izpolni v finščini, švedščini ali angleščini.

Člen 11 - Stroški vročitve

Za vročitev pisanj s strani tujega organa za pošiljanje se ne zahteva plačilo.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Finska ne nasprotuje takemu vročanju.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Finska ne nasprotuje takemu vročanju.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Ker Finska ne daje izjave iz člena 19(2), finska sodišča ne smejo izrekati sodb v zadevah v skladu s členom 19(2). Posledično izjava iz člena 19(4) ni potrebna.

Zadnja posodobitev: 18/06/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.