Vročanje listin

Madžarska

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1393/2007 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Na Madžarskem je organ za pošiljanje

  • v primeru sodnih pisanj sodišče, ki je vodilo postopek, v katerem je bilo pisanje, ki ga je treba vročiti, ustvarjeno;
  • v primeru notarskih listin notar, ki je vodil postopek, v katerem je bilo pisanje ustvarjeno, in
  • v primeru drugih izvensodnih pisanj minister, ki je pristojen za pravosodni sistem.

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Na Madžarskem je organ za sprejem

  • okrožno sodišče, pristojno glede na naslov prebivališča naslovnika, kakor je naveden v zaprosilu za pravno pomoč (lakcím szerint illetékes járásbíróság), v Budimpešti pa osrednje okrožno sodišče Pešte (Pesti Központi Kerületi Bíróság), in
  • madžarsko združenje sodnih izvršiteljev.

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Organ za sprejem sprejema pisanja, poslana po pošti, telefaksu ali elektronski pošti.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Madžarščina, nemščina, angleščina, francoščina.

Člen 3 - Osrednji organ

Na Madžarskem naloge osrednjega organa opravlja minister, ki je pristojen za pravosodni sistem.

Igazságügyi Minisztérium (Ministrstvo za pravosodje)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Oddelek za mednarodno zasebno pravo)

Naslov: Nádor utca 22., 1051 Budimpešta

Naslov: Pf. 2, 1357 Budimpešta

Telefon: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Telefaks: +36 1 550 3946

E-naslov: nmfo@im.gov.hu

Jeziki: madžarščina, nemščina, angleščina in francoščina.

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Poleg madžarščine so sprejemljivi jeziki tudi nemščina, angleščina in francoščina.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Na Madžarskem ni relevantno.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Poleg madžarščine so sprejemljivi jeziki tudi nemščina, angleščina in francoščina.

Člen 11 - Stroški vročitve

Vročanje pisanj s strani sodišča je brezplačno.

Pristojbina za vročanje s strani sodnega izvršitelja znaša 7 500 HUF. Plačati jo je treba vnaprej z bančnim nakazilom na spodnji račun, vlogi pa priložiti potrdilo o prenosu.

  • Imetnik računa: Madžarsko združenje sodnih izvršiteljev
  • Banka: Budapest Bank Nyrt.
  • SWIFT (BIC): BUDAHUHB
  • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
  • Namen: KU2-referenčna številka zaprosila, ime naslovnika

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Vročanje v skladu s členom 13 se na Madžarskem izvaja le, če je naslovnik državljan države članice, ki pošilja pisanje.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Vročanje v skladu s členom 15 Uredbe se na Madžarskem izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo vročanje po sodnih izvršiteljih.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

V nekaterih takih primerih lahko madžarska sodišča izrečejo sodbo, če so izpolnjeni vsi pogoji iz člena 19(2).

Na Madžarskem je rok za vložitev predloga v skladu s členom 19(4) eno leto.

Zadnja posodobitev: 02/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.