Vročanje listin

Irska

Vsebino zagotavlja
Irska

Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Od 15. aprila 2019 je organ za pošiljanje na Irskem Combined Court Office, Castlebar, County Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-naslov: serviceofeudocuments@courts.ie

Vsa vprašanja v zvezi z zahtevki za vročitev, vloženimi pred 15. aprilom 2019, je treba poslati uradu, ki je zahtevek poslal.

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Od 15. aprila 2019 je organ za sprejem na Irskem Combined Court Office, Castlebar, County Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-naslov: serviceofeudocuments@courts.ie.

Vsa vprašanja v zvezi z zahtevki za vročitev, vloženimi pred 15. aprilom 2019, je treba poslati uradu, ki mu je bil zahtevek poslan.

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj: pisanja se lahko pošljejo po pošti ali po ponudniku storitev, kot je ponudnik storitev hitre dostave.

Komunikacija za upravne namene lahko poteka tudi po elektronski pošti.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Standardni obrazec se lahko izpolni v irščini ali angleščini.

Člen 3 - Osrednji organ

The Master

The High Court

Four Courts

Dublin 7

Ireland

Komunikacija z glavnim uradom višjega sodišča lahko poteka v angleščini ali irščini po pošti ali po telefaksu na +353 1 8725669. Mogoča je tudi telefonska komunikacija z glavnim uradom višjega sodišča na +353 1 8886000.

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Irska sprejema obrazec vloge (standardni obrazec) v irščini ali angleščini.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Določbe tega odstavka se v irskem pravu ne uporabljajo.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Irska sprejema obrazec potrdila v irščini ali angleščini.

Člen 11 - Stroški vročitve

Če se zahteva osebna vročitev v skladu s členom 11(2), jo bo izvedla pravna agencija, zasebni preiskovalec ali odvetnik, stranki pa se bosta dogovorili o honorarju, ki običajno znaša od 70 EUR do 100 EUR.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Irska ne nasprotuje.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Člen 15 Uredbe št. 1393/2007 kot alternativo vročanju z uporabo poštnih storitev osebam omogoča vročanje prek odvetnika ali sodnega uradnika.

Odvetnika je mogoče najti na naslednji povezavi:

https://www.lawsociety.ie/Find-a-Solicitor/

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Ne glede na določbe odstavka 1 lahko sodišče na Irskem izreče sodbo tudi, če ni bilo prejeto potrdilo o vročitvi oziroma dostavi, če so izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 2.

Kar zadeva člen 19(4), se mora sodišče prepričati, da je bil predlog za vrnitev v prejšnje stanje vložen v razumnem roku po tem, ko je bil toženec seznanjen s sodbo.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Jih ni.

Zadnja posodobitev: 05/05/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.