Vročanje listin

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1393/2007 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Razpoložljive možnosti prejema dokumentov: po pošti.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Izvirna jezikovna različica te strani italijanščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec: italijanščina, francoščina ali angleščina.

Člen 3 - Osrednji organ

Osrednji organ je osrednji urad sodnega izvršitelja na Pritožbenem sodišču v Rimu.

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma

Viale Giulio Cesare N. 52

I-00192 Roma

Tel.: (39)06.328361

Faks: (39)06.328367933

Listine, ki jih je treba vročiti v Italiji, morajo prispeti po pošti in se bodo službam pošiljateljicam vrnile po isti poti.

Znanje jezikov: italijanski, angleški in francoski.

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Italija bo poleg standardnih zaprosil v italijanščini sprejela tudi obrazce, ki so napisani v angleščini ali francoščini.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Ne sklicuje se na nobeno odstopanje.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Italija bo poleg potrdil v italijanščini sprejela tudi potrdila, ki so napisana v angleščini ali francoščini.

Člen 11 - Stroški vročitve

Trenutno niso predvideni stroški za vročitev listin iz tujine.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Italija nasprotuje neposredni vročitvi sodnih listin po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih osebam, ki prebivajo v drugi državi članici (razen kadar se listina vroči italijanskemu državljanu, ki prebiva v drugi državi članici).

Italija nasprotuje vročitvi sodnih listin po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih države članice osebam, ki prebivajo v Italiji, razen kadar se listina vroči državljanu zadevne države članice.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Nič ne more preprečiti, da pristojni uradniki zaprošene države članice sodnih listin ne bi mogli neposredno vročiti kateri koli zadevni osebi v sodnem postopku.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Italija ne namerava dati izjav, predvidenih v odstavkih 2 in 4.

Zadnja posodobitev: 01/07/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.