Vročanje listin

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1393/2007 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

S spremembami zakona o civilnem postopku Republike Latvije, ki so začele veljati 1. januarja 2019, so bile uvedene tudi spremembe glede vročanja sodnih in izvensodnih pisanj v Latviji v skladu z Uredbo (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah („vročanje pisanj“) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000. Natančneje, osrednji organ, ki prejema in izvršuje zaprosila za vročitev pisanj iz tujine, je postal Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Svet zapriseženih izvršiteljev Latvije). Poleg tega je bila določena taksa v višini 113,97 EUR (z DDV) za vsako posamezno zaprosilo za vročitev pisanja. Plačilo se opravi z bančnim nakazilom, morebitne bančne stroške pa nosi oseba, ki je plačala pavšalni znesek za vročitev pisanja.

Pristojni osrednji organ je:

Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Svet zapriseženih izvršiteljev Latvije)

(od 16. decembra 2019) Naslov: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvija

Telefon: (+371) 67290005; telefaks: (+371) 67290006

E-naslov: documents@lzti.lv

Podatki o bančnem računu:

registracijska številka: 90001497619

Registrirani naslov: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvija

Banka: Swedbank AS

Številka računa IBAN: LV93 HABA 0551 0380 9674 2

Koda Swift: HABALV22

Namen nakazila: podatki naslovnika

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

V Latviji se zaprosila iz drugih držav članic za vročitev pisanj in potrdila o vročitvi pisanj sprejmejo, če so poslana po pošti.

Obvestila z uporabo drugih standardnih obrazcev iz Uredbe (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta se lahko predložijo tudi z uporabo drugih komunikacijskih sredstev, ki so na voljo zadevnemu latvijskemu sodišču.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

V Latviji se, poleg latvijščine, sprejmejo tudi standardni obrazci, izpolnjeni v angleščini.

Člen 3 - Osrednji organ

Osrednji organ je Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Svet zapriseženih izvršiteljev Latvije)

(od 16. decembra 2019) Naslov: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvija

Telefon: (+371) 67290005; telefaks: (+371) 67290006

E-naslov: documents@lzti.lv

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

V Latviji se zaprosilo za vročitev pisanj, ki je bilo sestavljeno z uporabo standardnega obrazca iz Priloge I k Uredbi, sprejme, če je bilo predloženo v latvijščini ali angleščini.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

V skladu s členom 56.1(1) Zakona o pravdnem postopku se šteje, da je bila oseba, če so bila sodna pisanja sestavljena v skladu s postopkom iz člena 56, z izjemo primera iz odstavka (9) navedenega člena, obveščena o času in kraju sodne obravnave ali procesnega dejanja oziroma o vsebini zadevnega pisanja, pri čemer se šteje, da so bila sodna pisanja vročena:

1) na dan, ko jih je oseba prevzela v skladu s členom 56(3), (7) ali (8) zakona;

2) na dan, ko je oseba zavrnila prevzem (člen 57);

3) sedmi dan po odpremi pisanj, če so bila poslana po pošti;

4) tretji dan po odpremi pisanj, če so bila poslana po elektronski pošti;

5) tretji dan po odpremi v primeru spletnega obveščanja.

V skladu z odstavkom (2) navedenega člena to, ali so bila sodna pisanja dostavljena na prijavljeno prebivališče fizične osebe, na prijavljen dodatni naslov, na naslov, ki ga je fizična oseba navedla za korespondenco s sodiščem ali na registrirani sedež pravne osebe, pri čemer je bila od pošte prejeto potrdilo o dostavi ali pa so bila pisanja vrnjena, samo po sebi ne vpliva na dejstvo, da so bila pisanja vročena. Naslovnik lahko domnevo, da so bila pisanja vročena sedmi dan po tem, ko so bila odpremljena, če so bila poslana po pošti, oziroma tretji dan po tem, ko so bila odpremljena, če so bila poslana po elektronski pošti ali v primeru spletnega obveščanja, ovrže s sklicevanjem na objektivne okoliščine, na katere ni mogel vplivati in ki so mu preprečile prevzem pisanj na navedenem naslovu.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

V Latviji se potrdilo o vročitvi pisanj, ki je bilo sestavljeno z uporabo standardnega obrazca iz Priloge I k Uredbi, sprejme, če je bilo predloženo v latvijščini ali angleščini.

Člen 11 - Stroški vročitve

Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

V Latviji se pisanja vročajo v skladu s členom 11(2)(a) Uredbe, za kar se plača taksa v višini 113,97 EUR (z DDV) za vsako posamezno zaprosilo za vročitev pisanja. Plačilo se opravi z bančnim nakazilom, morebitne bančne stroške pa nosi oseba, ki je plačala pavšalni znesek za vročitev pisanja.

Podatki o bančnem računu:

registracijska številka: 90001497619

(od 16. decembra 2019) Registrirani naslov: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvija

Banka: Swedbank AS

Številka računa IBAN: LV93HABA0551038096742

Koda Swift: HABALV22

Namen nakazila: podatki naslovnika

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Latvija nasprotuje vročanju pisanj na podlagi člena 13(1) Uredbe, razen kadar se pisanja vročajo državljanom zadevne države članice.

Člen 15 - Neposredno vročanje

V skladu z latvijsko zakonodajo pisanj ni mogoče vročati na podlagi člena 15 Uredbe.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Ne glede na določbe člena 19(1) Uredbe lahko sodišče ali sodnik v Latviji izda sodbo tudi ne da bi prejel potrdilo o vročitvi ali dostavi, če so izpolnjeni pogoji iz člena 19(2) Uredbe. V Latviji ni določen časovni okvir, po katerem predlogi za odpravo učinkov izteka roka za vložitev pritožbe niso več dopustni, če so izpolnjeni pogoji iz člena 19(4) Uredbe.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Republika Latvija ima sklenjena dva sporazuma:

1) Sporazum med Republiko Latvijo in Republiko Poljsko o pravni pomoči in pravnih razmerjih v civilnih, družinskopravnih in kazenskih zadevah;

2) Sporazum med Republiko Latvijo, Republiko Estonijo in Republiko Litvo o pravni pomoči in pravnih razmerjih.

Zadnja posodobitev: 10/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.