Vročanje listin

Litva

Vsebino zagotavlja
Litva

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1393/2007 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Vsa redna sodišča Republike Litve, ki obravnavajo civilne in gospodarske zadeve, so pristojna za pošiljanje dokumentov tuji državi v skladu z Uredbo (ES) št. 1393/2007 in Haaško konvencijo iz leta 1965.

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Organ, imenovan za sprejem zaprosil iz drugih držav članic za vročitev pisanj v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 1393/2007, je litovska zbornica sodnih izvršiteljev.

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Sodna in zunajsodna pisanja se lahko sprejmejo po pošti ali telefaksu.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Litva sprejema obrazce, izpolnjene v litovščini ali angleščini.

Člen 3 - Osrednji organ

Osrednji organ za opravljanje nalog iz člena 3 Uredbe (ES) št. 1393/2007 je Ministrstvo za pravosodje Republike Litve.

Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Litva

Telefon: (+370) 52662984;

Telefaks: (+370) 52625940, (+370) 52662854;

E-naslov: rastine@tm.lt

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Jezika, ki ju Republika Litva sprejema za izpolnjevanje standardnega obrazca iz Priloge I k Uredbi, sta litovščina in angleščina.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Litovska zakonodaja ne določa posebnih rokov za vročanje pisanj.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Jezika, ki ju Republika Litva sprejema za izpolnjevanje standardnega obrazca iz Priloge I k Uredbi, sta litovščina in angleščina.

Člen 11 - Stroški vročitve

Za storitve iz člena 11(2)(a) Uredbe Republika Litva zaračuna pristojbino v višini 110 EUR.

Pristojbino je treba plačati na račun organa za sprejem, tj. litovske zbornice sodnih izvršiteljev.

Litovska zbornica sodnih izvršiteljev

Naslov: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Litva

Banka: Luminor Bank AB, bančna koda 40100, SWIFT koda AGBLLT2X, številka računa: LT92 4010 0424 0031 5815, matična številka 126198978.

Telefon: (+370) 52750067, (+370) 52750068, e-naslov: info@antstoliurumai.lt, http://www.anstoliurumai.lt.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Litovski organi izjavljajo, da nasprotujejo vročanju pisanj na svojem ozemlju na način, naveden v členu 13, razen če se pisanja vročajo državljanu države, iz katere pisanja izvirajo.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Litovski organi izjavljajo, da vročanje pisanj na način, naveden v členu 15, v Litvi ni dovoljeno.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Litovski organi izjavljajo, da lahko litovska sodišča izrečejo sodbo tudi ne da bi prejela potrdilo o vročitvi ali dostavi, če so izpolnjeni vsi pogoji iz člena 19(2) Uredbe.

Litovski organi izjavljajo, da se predlogi za vrnitev v prejšnje stanje v zvezi z rokom za vložitev pritožbe zoper sodbo, kakor so navedeni v členu 19(4) Uredbe, ne obravnavajo, če so vloženi več kot eno leto po datumu sodbe.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Litva z drugimi državami članicami ni sklenila nobenih sporazumov ali dogovorov iz člena 20(2) za dodatno pospešitev ali poenostavitev pošiljanja pisanj.

Zadnja posodobitev: 20/07/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.