Vročanje listin

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1393/2007 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Za osebno vročanje pisanj (signification) so pristojni sodni izvršitelji.

Sodnega izvršitelja lahko poiščite na spletišču:

http://www.huissier.lu/members.php

Za vročanje pisanj po pošti (notification) so pristojni sodni uradniki na posameznih sodiščih.

Vse informacije najdete na spletni strani:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Ministrstvo za pravosodje nima nobene pristojnosti na tem področju, zato se mu ne pošiljajo nobeni dopisi ali dokumenti v zvezi z osebno vročitvijo ali vročitvijo po pošti.

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Sodnega izvršitelja lahko poiščite na spletišču:

http://www.huissier.lu/members.php

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Razpoložljivi načini sprejemanja:

po pošti, elektronski pošti, telefaksu, telefonu.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Francoščina in nemščina.

Člen 3 - Osrednji organ

Osrednji organ je vrhovno državno tožilstvo (Parquet Général) pri vrhovnem sodišču (Cour supérieure de Justice).

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Poštni naslov: L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 475981-2336

Telefaks: (+352) 470550

E-naslov: parquet.general@justice.etat.lu

Jeziki: francoščina in nemščina.

Ministrstvo za pravosodje nima nobene pristojnosti na tem področju, zato se mu ne pošiljajo nobeni dopisi ali dokumenti v zvezi z osebno vročitvijo ali vročitvijo po pošti.

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Luksemburg dopušča, da je obrazec vloge (tipski obrazec) poleg francoščine lahko izpolnjen še v nemščini.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Luksemburg navaja, da je treba v skladu z zakonodajo pisanje vročiti osebno ali po pošti v določenem roku, kot je določeno v členu 8(3) in v členu 9(2) Uredbe (ES) št. 1393/2007 z dne 13. novembra 2007.

Če se pisanje vroči osebno mora obvestilo o vročitvi vsebovati datum vročitve, tj. dan, ko je obvestilo dostavljeno prejemniku na njegovem naslovu ali dan, ko je pisanje oddano na naslovu prejemnika.

Če prejemnik odkloni izvod pisanja, ki mu ga je treba vročiti, sodni izvršitelj o tem naredi zaznamek v obvestilu. V tem primeru se vročitev šteje za opravljeno na dan predložitve pisanja prejemniku.

Kadar oseba, ki ji je treba vročiti pisanje, nima znanega stalnega ali začasnega prebivališča, sodni izvršitelj sestavi zapisnik, v katerem opiše svoja prizadevanja pri iskanju prejemnika pisanja. Šteje se, da je vročitev opravljena na dan, ko je sestavljen zapisnik.

Za vročitev po pošti se v Luksemburgu uporablja sistem dvojnega datuma.

Datum, ki se upošteva za pošiljatelja se razlikuje od datuma, ki se upošteva za prejemnika pisanja.

Za pošiljatelja je datum vročitve dan, ko je bilo pisanje odpremljeno.

Za prejemnika je datum vročitve dan, ko je ta pisanje prejel.

Če prejemnik noče sprejeti priporočenega pisma, poštni uslužbenec to označi na potrdilu o prejemu in priporočeno pismo vrne skupaj s povratnico. V tem primeru se vročitev šteje za opravljeno na dan predložitve priporočenega pisma prejemniku.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Luksemburg dopušča, da je obrazec potrdila poleg francoščine lahko izpolnjen še v nemščini.

Člen 11 - Stroški vročitve

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Enotna fiksna taksa znaša 138 EUR.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Luksemburg nasprotuje vročanju sodnih ali izvensodnih pisanj po diplomatskih in konzularnih predstavnikih neposredno na ozemlju druge države članice.

Luksemburg nasprotuje tudi vročanju po diplomatskih in konzularnih predstavnikih druge države članice na svojem ozemlju, razen če je treba pisanje vročiti državljanu države članice izvora.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Luksemburg dopušča neposredno osebno vročitev ali neposredno vročitev po pošti v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 1393/2007.

Ministrstvo za pravosodje nima nobene pristojnosti na tem področju, zato se mu ne pošiljajo nobeni dopisi ali dokumenti v zvezi z osebno vročitvijo ali vročitvijo po pošti.

Za osebno vročanje pisanj so pristojni sodni izvršitelji.

Sodni izvršitelj v zaprošeni državi ni odgovoren za pravilno obliko in vsebino pisanja, ki mu jo je neposredno poslala zadevna oseba. Odgovoren je samo za formalnosti in pogoje vročitve, ki jih bo uporabil v zaprošeni državi.

Sodnega izvršitelja lahko poiščite na spletišču:

http://www.huissier.lu/members.php

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Luksemburg izjavlja, da ne glede na določbe člena 19(1) lahko njegova sodišča izrečejo sodbo, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2.

V skladu s členom 19(4) Luksemburg pojasnjuje, da se predlog za vrnitev v prejšnje stanje lahko razglasi za nedopusten, če ni vložen v razumnem roku – o čemer odloči sodnik –, ki se šteje od takrat, ko je bila zadevna oseba seznanjena s sodbo ali ko ni več mogla ukrepati. Predlog ne more biti vložen več kot eno leto po razglasitvi sodbe.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

/

Zadnja posodobitev: 12/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.