Vročanje listin

Poljska

Vsebino zagotavlja
Poljska

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1393/2007 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Pristojni organ je okrajno sodišče (sąd rejonowy), na območju katerega je treba vročiti vlogo.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Listine se lahko prejmejo le po pošti.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Obrazec se lahko izpolni v poljskem, angleškem ali nemškem jeziku.

Člen 3 - Osrednji organ

Ministrstvo za pravosodje

Oddelek za mednarodno sodelovanje in evropsko pravo

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Varšava

Telefon/telefaks: +48 226280949

Jezikovno znanje: poljski, angleški in nemški jezik.

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Jeziki, v katerih se lahko izpolni obrazec iz Priloge I k Uredbi: poljski, angleški in nemški jezik.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

V poljskem pravu ne obstaja zahteva za vročitev sodnih pisanj v določenem roku.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Jeziki, v katerih se lahko izpolni obrazec iz Priloge I k Uredbi: poljski, angleški in nemški jezik.

Člen 11 - Stroški vročitve

V zvezi z vročitvijo sodnih pisanj se stroški ne zaračunavajo.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Poljska nasprotuje vročanju sodnih pisanj prek diplomatskih ali konzularnih predstavnikov na svojem ozemlju, razen če se sodno pisanje vroča državljanu države članice, iz katere to pisanje izvira.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Poljska nasprotuje načinu vročanja iz tega člena na svojem ozemlju.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Vloge za izključitev tožene stranke iz učinkov izteka roka za pritožbo, vložene po preteku enega leta od datuma, ko je bila izdana sodba, se bodo obravnavale samo v izjemnih primerih.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 15/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.