Vročanje listin

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1393/2007 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Portugalska

Vročanje dokumentov


*obvezen vnos

Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Organi za pošiljanje, ki jih je imenovala Portugalska, so:

– okrožna sodišča (Tribunais Judiciais de Comarca),

– uradniki registra (Conservadores),

– notarji (Notários),

– izvršitelji (Agentes de execução) in

– pravni pooblaščenci (Mandatários Judiciais).

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Organi za sprejem, ki jih je imenovala Portugalska, so:

– splošni oddelek (Juízo de Competência Genérica) ali lokalni civilni oddelek (Juízo local cível), če obstaja, pristojnega okrožnega sodišča in

– izvršitelji (Agentes de execução) (OSAE – Združenje pravnih zastopnikov in izvršiteljev, Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução):

Rua Artilharia Um, n.º 63

1250-083 Lisboa

Telefon: +351 213894200

Telefaks: +351 213534870

E-pošta: geral@osae.pt

http://www.osae.pt/pt/pag/OSAE/osae/1/1/1/1

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Pisanja je mogoče poslati po pošti.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Portugalska sprejme obrazce, izpolnjene v portugalščini, angleščini ali španščini.

Člen 3 - Osrednji organ

Na Portugalskem je osrednji organ Generalni direktorat za pravosodje (Direção-Geral da Administração da Justiça).

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBOA

Telefon: +351 217906200; +351 217906223

Telefaks: +351 211545100/60

E-pošta: correio@dgaj.mj.pt

Spletišče: http://www.dgaj.mj.pt/

Jeziki, v katerih se lahko obrnete na organ: portugalščina, španščina, francoščina in angleščina.

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Portugalska sprejme obrazce, izpolnjene v portugalščini, angleščini ali španščini.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Za namene členov 8(3) in 9(2) Uredbe člen 323 portugalskega Civilnega zakonika določa, da se v primerih, v katerih vročitve ni bilo mogoče opraviti iz razlogov, ki niso na strani prosilca, potek roka začasno zadrži za pet dni po zaprosilu za vročitev.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Portugalska sprejme potrdila, izpolnjena v portugalščini, angleščini ali španščini.

Člen 11 - Stroški vročitve

Na splošno pri vročitvi sodnih pisanj iz druge države članice ne nastane nikakršna obveznost plačila taks ali stroškov, če se pisanja pošljejo sodišču.

Če pa pisanja osebno vroča sodni uradnik ali izvršitelj, nastanejo naslednji stroški:

1. izvršitelji:

– če je vročitev opravljena: 76 EUR;

– če vročitev ni opravljena (npr. oseba, ki se ji pisanje vroča, ne prebiva na danem naslovu ali pa naslov ne obstaja): 50,50 EUR;

2. sodni uradniki:

– če je vročitev opravljena: 51 EUR;

– če vročitev ni opravljena (npr. oseba, ki se ji pisanje vroča, ne prebiva na danem naslovu ali pa naslov ne obstaja): ni stroškov za plačilo.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Portugalska nasprotuje temu, da bi druge države članice na njenem ozemlju vročale sodna ali zunajsodna pisanja po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih, razen če je oseba, ki ji je treba pisanje vročiti, državljan zadevne države članice.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Portugalsko pravo ne dopušča neposrednega vročanja iz člena 15 Uredbe.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Ne glede na določbe člena 19(1) lahko portugalska sodišča izrečejo sodbo, če so izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 2 tega člena.

Za namene člena 19(4) je mogoče na Portugalskem predlog za vrnitev v prejšnje stanje v zvezi z rokom za vložitev pritožbe vložiti v enem letu od datuma izpodbijane sodne odločbe. Po izteku tega roka se predlogi ne sprejemajo.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Sporazumi, katerih pogodbenice so države članice:

– Sporazum med Portugalsko republiko in Kraljevino Španijo o pravosodnem sodelovanju v kazenskih in civilnih zadevah z dne 19. novembra 1997;

Drugi sporazumi, katerih pogodbenica je Portugalska:

– Sporazum o pravnem in sodnem sodelovanju z Angolo z dne 30. avgusta 1995;

– Sporazum o pravnem in sodnem sodelovanju z Republiko Zelenortski otoki z dne 2. februarja 2003;

– Sporazum o pravnem in sodnem sodelovanju s Posebnim upravnim območjem Ljudske republike Kitajske Macao z dne 1. julija 2001;

– Sporazum o sodnem sodelovanju z Gvinejo Bissau z dne 5. julija 1988;

– Sporazum o pravnem in sodnem sodelovanju z Mozambikom z dne 12. aprila 1990;

– Sporazum o sodnih zadevah z Demokratično republiko São Tomé in Príncipe z dne 23. marca 1976.

Zadnja posodobitev: 05/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.