Vročanje listin

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1393/2007 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Kar zadeva sodna pisanja, so romunski organi za pošiljanje takih dokumentov vsa romunska sodišča, ki so pristojna za neposredno vročanje sodnih pisanj organom za sprejem v državah članicah EU: okrožna sodišča (judecătorii), tribunali (tribunale), pritožbena sodišča (curți de apel) in vrhovno kasacijsko sodišče (Înalta Curte de Casație și Justiție).

Kar zadeva zunajsodna pisanja, notarji, sodni izvršitelji in drugi organi, pristojni za vročanje pisanj v tujini, pošljejo predloge prek okrožnih sodišč, na območju katerih imajo registrirani sedež (člen 32(1)(a) in (b) zakona št. 189/2003 o mednarodni pravni pomoči v civilnih in gospodarskih zadevah).

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Romunski organ za sprejem predlogov za vročitev sodnih in zunajsodnih pisanj iz držav članic EU je okrožno sodišče, na območju katerega ima prejemnik stalno prebivališče ali registrirani sedež (člen 32(1)(c) zakona št. 189/2003 o mednarodni pravni pomoči v civilnih in gospodarskih zadevah).

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Tehnična načina sprejemanja predlogov in priloženih dokumentov sta po pošti in telefaksu.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Poleg obrazcev, izpolnjenih v romunščini, sprejema Romunija tudi standardne obrazce predlogov, izpolnjene v angleščini ali francoščini.

Člen 3 - Osrednji organ

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Romunski osrednji organ je Ministrstvo za pravosodje.

Ministrstvo za pravosodje (Ministerul Justiției)

Direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucharest 050741

telefon: +40 372041077; telefaks: +40 372041079

Služba za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah (Serviciul cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

telefon: +40 372041083; telefon: +40 372041218; telefaks: +40 372041079, +40 372041084

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Poleg obrazcev, izpolnjenih v romunščini, sprejema Romunija tudi standardne obrazce predlogov, izpolnjene v angleščini ali francoščini.

Tehnična načina sprejemanja predlogov in priloženih dokumentov sta po pošti in telefaksu.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Člen 183 zakonika o civilnem postopku ureja akte, vložene na poštnih uradih, pri posebnih kurirskih službah, na vojaških enotah ali krajih pridržanja.

Šteje se, da je procesni akt, vložen v zakonskem roku s priporočeno pošto, oddano na poštnem uradu, pri hitri kurirski službi ali posebni službi, vložen pravočasno.

Prav tako se šteje, da je pravočasno vložen dokument, ki ga zainteresirana stran odda v zakonskem roku na vojaški enoti ali v upravnem uradu kraja, kjer je pridržana.

Potrdilo poštnega urada, skupaj z zaznamkom ali potrditvijo, ki jo na oddanem dokumentu navede hitra kurirska služba, posebna služba za komunikacijske storitve, vojaška enota ali upravni urad kraja pridržanja, odvisno od primera, je dokaz o datumu, ko je zainteresirana stran vložila dokument.

V skladu s členom 192(2) v povezavi s členom 199(1) zakonika o civilnem postopku se postopek začne z evidentiranjem vloge na sodišču. Tožbeni predlog, ki se vloži osebno ali po pooblaščencu, po pošti, kurirski službi, telefaksu ali skenira in pošlje po elektronski pošti ali v obliki elektronskega dokumenta, se evidentira in žigosa z datumom prejema.

V skladu s točkami 18, 10 in 11 člena 2 in točko 6 člena 30 nujne uredbe vlade št. 13/2013 o poštnih storitvah je storitev priporočenih pošiljk poštna storitev, ki po enotni tarifi zagotavlja garancijo proti izgubi, kraji, popolnemu ali delnemu uničenju ali poškodbi priporočene pošiljke in ki omogoča, da se po dostavi poštne pošiljke na zahtevo pridobi dokaz o poštnem pošiljanju ali dostavi naslovniku, ne da bi ta to pisno potrdil.

Pošiljke korespondence pomenijo pisno komunikacijo v kakršnem koli fizičnem mediju, ki ga je treba prenesti in dostaviti na naslov, ki ga je navedel pošiljatelj na sami pošiljki ali na ovitku.

Datum oddaje je datum, na katerega so izvajalci poštnih storitev sprejeli poštno pošiljko, v skladu z določbami člena 183 zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku, ponovno objavljenega, kakor je bil spremenjen v trenutno veljavni različici.

Datum oddaje je datum, na katerega so izvajalci poštnih storitev sprejeli poštno pošiljko prek poštne točke dostopa, če je bila oddana pred končnim sprejemom na zadevni točki dostopa. Če je pošiljka oddana po končnem sprejemu pošte, se kot datum oddaje šteje naslednji delovni dan, ko je bila pošta sprejeta na zadevni točki dostopa.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Poleg potrdil o vročitvi, izpolnjenih v romunščini, sprejema Romunija tudi potrdila o vročitvi, poslana v angleščini ali francoščini.

Člen 11 - Stroški vročitve

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Procesne dokumente brezplačno in po uradni dolžnosti vroči sodišče, in sicer uradniki sodišča ali drugi zaposleni. Če to ni mogoče, se vročijo po pošti s priporočeno pošiljko s povratnico v zaprti kuverti, na katero se pritrdi dokazilo o prejemu/poročilo in obvestilo. Na zahtevo in stroške zainteresirane strani lahko procesne dokumente vroči sodišče prek sodnih izvršiteljev ali z ekspresno dostavo (člen 154(1), (4) in (5) zakonika o civilnem postopku). Honorar sodnega izvršitelja je med 20 in 400 RON. Glej odredbo ministra za pravosodje št. 2550 z dne 14. novembra 2006 o odobritvi najnižjih in najvišjih nagrad za storitve sodnih izvršiteljev.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Romunija izjavlja, da lahko diplomatski in tuji konzularni predstavniki vročajo sodna in zunajsodna pisanja na romunskem ozemlju samo državljanom države, katere predstavniki so.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Romunija nasprotuje neposrednemu vročanju iz člena 15(1).

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Ne glede na odstavek 1 člena 19 Uredbe lahko romunska sodišča izdajo odločbo samo, če so izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 2.

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje iz odstavka 4 člena 19 Uredbe se lahko vloži v enem letu od dne razglasitve odločbe.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 14/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.