Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Vročanje listin

Škotska

Vsebino zagotavlja
Škotska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Združeno kraljestvo

Škotska

Vročanje dokumentov


*obvezen vnos

Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Organi za sprejem so sodni vročevalci (messengers-at-arms). Seznam sodnih vročevalcev je na voljo na spletni strani Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (SMASO): SMASO

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Organi za sprejem so sodni vročevalci (messengers-at-arms). Seznam sodnih vročevalcev je na voljo na spletni strani Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (SMASO): SMASO

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Pisanja se lahko pošljejo po pošti ali telefaksu.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Angleščina.

Člen 3 - Osrednji organ

Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW15)

Edinburgh

EH1 3DG

Telefon: +44 131 244 4829

Telefaks: +44 1312444848

E-naslov: Finbarr.Lee@gov.scot

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Obrazce je treba poslati v angleščini.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Združeno kraljestvo namerava odstopati od teh določb, saj naj bi ta člen še povečal zapletenost njegovega prava glede rokov in zastaralnih rokov. Pomembno je, da se lahko datum vročitve določi z gotovostjo, saj je od tega odvisen datum, od katerega lahko ena od strank zahteva zamudno sodbo. Po mnenju Združenega kraljestva natančen pomen te določbe in njeno načrtovano izvajanje v praksi nista dovolj jasna, zato bi lahko povečala možnosti za zmedo. Zato meni, da je to vprašanje najbolje prepustiti nacionalnemu pravu, vsaj dokler ne bo imelo priložnosti, da oceni, kako deluje v praksi v drugih državah članicah, ki izvajajo uredbo.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Poleg angleščine bo Združeno kraljestvo sprejelo potrdila, ki bodo izpolnjena v francoščini.

Člen 11 - Stroški vročitve

Stroški storitev sodnih vročevalcev: (i) 142,51 GBP za osebno vročanje in (ii) 45,40 GBP za vročanje z uporabo poštnih storitev. Cena za vročanje z uporabo poštnih storitev ne velja za vročanje z uporabo poštnih storitev iz člena 14. K tej ceni se doda tudi DDV.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Škotska na svojem ozemlju ne nasprotuje uporabi možnosti iz člena 13(1).

Člen 15 - Neposredno vročanje

Škotska ne nasprotuje možnosti neposrednega vročanja iz člena 15(1).

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

V skladu z obstoječo določbo Haaške konvencije lahko sodišča na Škotskem ne glede na odstavek 1 izrečejo sodbo, če so izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 2.

Rok po izreku sodbe, v katerem se lahko vloži predlog za vrnitev v prejšnje stanje iz odstavka 4:

Najpozneje do izteka enega leta od datuma odredbe, kar je v skladu s Haaško konvencijo in ustreza obdobju iz poslovnikov sodišč Škotske.

Zadnja posodobitev: 02/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.