Vročanje listin

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1393/2007 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Slovaški organi sprejemajo pisne zahtevke za vročitev listin, in sicer v papirni obliki.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

V skladu s členom 2(4) sta v Slovaški republiki za izpolnjevanje obrazcev poleg slovaškega sprejemljiva tudi češki in angleški jezik.

Člen 3 - Osrednji organ

Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Oddelek za mednarodno zasebno pravo (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovaška republika

Telefon: +421 2 888 91 258

Telefaks: +421 2 888 91 604

E-naslov: civil.inter.coop@justice.sk

Spletišče: https://www.justice.gov.sk

Jeziki: slovaščina, češčina, angleščina, francoščina, nemščina.

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

V skladu s členom 4 sta v Slovaški republiki za izpolnjevanje obrazcev poleg slovaškega sprejemljiva tudi češki in angleški jezik.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Slovaška republika nima ničesar za sporočiti v zvezi s členoma 8(3) in 9(2), saj slovaško pravo ne zahteva, da se določene listine vročijo v določenem roku, kot je predvideno v teh členih.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

V skladu s členom 10 sta v Slovaški republiki za izpolnjevanje obrazcev poleg slovaškega sprejemljiva tudi češki in angleški jezik.

Člen 11 - Stroški vročitve

Listine vroča predvsem sodišče, ki prejme zahtevek. Pod določenimi pogoji pa lahko za vročanje listin pooblasti sodnega uradnika. Če je uradnik, ki ga pooblasti sodišče, sodni izvršitelj (súdny exekútor), se za vsako vročeno listino plača fiksna taksa v višini 6,64 EUR.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Slovaška republika nasprotuje vročanju sodnih listin po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih, razen če se listine vročijo državljanom države članice, iz katere listine izvirajo.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Slovaško pravo ne dovoljuje, da sodni uradniki, uradniki ali druge pristojne osebe v Slovaški republiki vročajo sodne listine osebam, ki imajo interes v sodnem postopku, neposredno iz tujine.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Slovaška republika v skladu s členom 19(2) izjavlja, da lahko sodnik ne glede na določbe člena 19(1) izreče sodbo, tudi če ni bilo prejeto potrdilo o vročitvi ali dostavi, če so izpolnjeni vsi pogoji, določeni v tej določbi.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Ni relevantno

Zadnja posodobitev: 09/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.