Vročanje listin

Slovenija

Vsebino zagotavlja
Slovenija

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1393/2007 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Organi, ki pošiljajo, so okrajna sodišča, okrožna sodišča, delovno in socialno sodišče, upravno sodišče, višja sodišča, Vrhovno sodišče, Ustavno sodišče in Državno odvetništvo.

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Organi za prejem pisanj so vsa okrožna sodišča.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Slovenija bo poleg standardnih obrazcev prošenj, ki so izpolnjeni v slovenščini, sprejela tudi obrazce v angleščini.

Člen 3 - Osrednji organ

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386)1369 53 42

Faks: (+386)1369 57 83

E-pošta: gp.mp@gov.si

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Slovenija bo poleg standardnih obrazcev prošenj, ki so izpolnjeni v slovenščini, sprejela tudi obrazce v angleščini.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Slovenija sporoča, da se skladno z njeno notranjo zakonodajo pisanje ne vroča v določenem roku.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Slovenija bo poleg potrdil, ki so izpolnjena v slovenščini, sprejela tudi potrdila v angleščini.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

  • Slovenija ne nasprotuje možnosti vročitve prek diplomatskih ali konzularnih predstavnikov pod pogoji, ki so določeni v členu 13(1).
  • Slovenija nasprotuje vročitvi sodnih listin osebam, ki prebivajo v Sloveniji, prek diplomatskih ali konzularnih predstavnikov druge države, razen kadar naj bi se listina vročila državljanu države članice, iz katere dokument izhaja.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Slovenija sporoča, da njena notranja zakonodaja ne dopušča neposredne vročitve.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Slovenija sporoča, da lahko sodnik ne glede na 19/1 člen Uredbe izreče sodbo, čeprav ni prejel potrdila o vročitvi oziroma o dostavi, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 19. člena Uredbe.

Slovenija sporoča, da se predlog za vrnitev v prejšnje stanje lahko poda v roku 1 leta po datumu izdaje sodbe.

Zadnja posodobitev: 20/07/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.