Vročanje listin

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1393/2007 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

V Španiji so organi za pošiljanje uradniki različnih sodišč (Letrados de la Administración de Justicia).

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Izvirna jezikovna različica te strani španščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Kar zadeva načine sprejemanja pisanj, imajo sodišča opremo IT in telematsko opremo, vendar je njuna uporaba še vedno na začetni stopnji. V prihodnosti bo mogoče uporabiti orodja IT, trenutno pa se pisanja lahko sprejemajo samo po pošti.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Standardni obrazec se lahko izpolni v angleščini, francoščini, portugalščini ali španščini.

Člen 3 - Osrednji organ

Španija je kot osrednji organ imenovala Generalni poddirektorat za mednarodno pravosodno sodelovanje pri Ministrstvu za pravosodje (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Generalni poddirektorat za mednarodno pravosodno sodelovanje

Ministrstvo za pravosodje

C/San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Telefaks: +34 913904457

Trenutno se pisanja lahko sprejemajo samo po pošti.

Sprejemljivi jeziki: španščina, francoščina in angleščina.

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

V Španiji se obrazec zahtevka (standardni obrazec) razen v španščini lahko izpolni tudi v angleščini, francoščini in portugalščini.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Roki so različni in odvisni od vrste pisanja, ki se vroča, ter od vrste ali faze postopka.

Praviloma znašajo tri ali pet dni.

Uporabljajo se določbe ustreznih postopkovnih pravil.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

V Španiji se potrdila o vročitvi razen v španščini sprejemajo tudi v angleščini, francoščini in portugalščini.

Člen 11 - Stroški vročitve

Stroški vročitve so predpisani v veljavni španski zakonodaji, čeprav trenutno ni določen noben znesek.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Španija nasprotuje vročanju pisanj, ki izvirajo iz drugih držav članic, na svojem ozemlju po konzularnih ali diplomatskih službah, razen če se pisanje nanaša na državljana zadevne države članice (država članica porekla).

Člen 15 - Neposredno vročanje

Ta vrsta vročanja ni predvidena v španskem pravu in zato ni dovoljena.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

V Španiji lahko sodniki ukinejo prekinitev postopka in izrečejo sodbo ne glede na določbe člena 19(1), če so izpolnjene vse zahteve iz člena 19(2).

Glede pristojnosti sodnika za sprejem predlogov za vrnitev v prejšnje stanje je Španija navedla, da ti predlogi niso dopustni, če so vloženi več kot eno leto po datumu sodbe.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Izvirna jezikovna različica te strani španščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Ni informacij

Zadnja posodobitev: 20/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.