Vročanje listin

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1393/2007 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Sodišča, organi, pristojni za izvršbo, in drugi švedski organi, ki vročajo sodna in izvensodna pisanja v civilnih ali gospodarskih zadevah.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Pisanja se lahko prejmejo po pošti, telefaksu ali na drug način, dogovorjen v posameznem primeru. Stik se lahko vzpostavi tudi po telefonu.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Standardni obrazec se lahko izpolni v švedskem ali angleškem jeziku.

Člen 3 - Osrednji organ

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Standardni obrazec se lahko izpolni tako v švedskem kot tudi v angleškem jeziku.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

n. r.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Potrdilo o vročitvi se lahko izpolni tako v švedskem kot tudi v angleškem jeziku.

Člen 11 - Stroški vročitve

Švedska ne namerava določiti takse za storitve sodnih uradnikov ali drugih pristojnih oseb.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Švedska ne nasprotuje možnosti vročanja po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Švedska zakonodaja v določenih primerih dopušča, da osebe, ki imajo interes v sodnem postopku, vročajo sodna in izvensodna pisanja neposredno po sodnih uradnikih, uradnikih ali drugih pristojnih osebah.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Švedskim sodiščem ni treba izreči sodbe, če so izpolnjeni pogoji iz člena 19(2), vendar niso izpolnjeni pogoji iz člena 19(1). Švedska ne namerava izdati pojasnila na podlagi člena 19(4).

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Nordijski sporazum z dne 26. aprila 1974 o medsebojni pravni pomoči v zvezi z vročanjem pisanj in pridobivanjem dokazov (SÖ 1975:42)

Zadnja posodobitev: 30/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.