Delgivning och översändning av handlingar

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2.1 - Översändande organ

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Följande kommunikationsmedel får användas:

  • post
  • andra leveranstjänster (t.ex. budfirmor)
  • e-post
  • fax

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Formuläret får fyllas i på tyska eller engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Central enhet är det federala justitieministeriet (Bundesministerium für Justiz).

Bundesministerium für Justiz
Museumstraße 7
1070 Wien

Tfn: (43-1) 52152-2141

Fax: (43-1) 52152-2829

E-post: team.z@bmj.gv.at

Språk: tyska och engelska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Standardansökningsformulär (formuläret i bilaga I) får fyllas i på tyska eller engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

I österrikisk rätt finns det såvitt vi vet för närvarande inga bestämmelser om handlingar av den typ som avses i artiklarna 8.3 och 9.2.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Intyg (formuläret i bilaga I) får fyllas i på tyska eller engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Inga fasta avgifter tas ut.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Österrike motsätter sig inte delgivning enligt artikel 13.1.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Direkt delgivning av rättegångshandlingar genom stämningsmän, tjänstemän eller andra behöriga personer i den mottagande medlemsstaten är inte tillåten enligt österrikisk rätt.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Trots vad som sägs i artikel 19.1 får domstolar i Österrike meddela dom om villkoren i artikel 19.2 är uppfyllda.

Österrike avser inte att fastställa en tidsfrist i den mening som avses i artikel 19.4 sista stycket för att lämna in en ansökan om omprövning när fullföljdsfristen har löpt ut.

Senaste uppdatering: 20/07/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.