Delgivning och översändning av handlingar

Belgien

Innehåll inlagt av
Belgien

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Sätt på vilka de kan ta emot handlingar: post, telefon, fax och e-post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Språk som kan användas för att fylla i standardformuläret: franska, nederländska, tyska och engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Central enhet är nationella kammaren för stämningsmän:

Chambre Nationale des Huissiers de Justice

Avenue Henri Jaspar 93

B-1060 Bryssel

Tfn: (32-2) 538 00 92

Fax: (32-2) 539 41 11

E-post: info@nkgb-cnhb.be

Information kan skickas per post, fax, e-post eller telefon.

Språk: franska, nederländska, tyska och engelska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Ansökningsformuläret (standardformuläret) godtas också på engelska, franska, nederländska och tyska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Belgien tillämpar ett system med två datum för att avgöra tidpunkten för delgivningen. Den dag som ska beaktas vid tidpunkten för delgivningen skiljer sig åt beroende på om delgivningen ses i förhållande till adressaten eller till avsändaren av handlingen.

I enlighet med artikel 53a i den belgiska processlagen ska tidsfrister – om inte annat anges i lagen – som börjar löpa från och med delgivningen av en handling i pappersform beräknas enligt följande för adressaten:

1° När delgivningen sker genom någon av de två formerna av rekommenderat brev med mottagningsbevis börjar tidsfristen löpa efter den dag då brevet lämnades på adressatens bostadsadress eller, i förekommande fall, på dennes vistelseadress eller valda adress.

2° När delgivningen sker per rekommenderat brev eller ordinarie brev börjar tidsfristen löpa den tredje arbetsdagen efter den dagen då brevet inlämnades till posten, om adressaten inte kan bevisa motsatsen.

För avsändaren är det avsändningsdagen (eller dagen då brevet lämnades till posten eller domstolskansliet) som gäller som delgivningsdag.

Om en part i ett mål har förlorat i första instans och avser att överklaga, måste detta gå att göra utan att den formella delgivningen av domen behöver inväntas.

Samma sak gäller ifall en person vill avbryta en preskriptionsfrist genom att delge en handling med denna verkan (utomrättslig handling).

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Belgien godtar intygsformuläret på engelska och även på franska, nederländska eller tyska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Kostnaderna för delgivning av stämningsman utgörs av en fast avgift på 165 euro (inklusive moms) som sökanden ska betala för varje handling som ska delges en fysisk eller en juridisk person. Stämningsmannen kan begära detta belopp eller en del därav innan uppdraget utförs. Om moms tas ut i ursprungsmedlemsstaten på delgivningskostnader enligt EU:s gemensamma momsbestämmelser, ska stämningsmannen återbetala eventuella överskjutande belopp. Betalningen ska göras direkt via bank eller något annat finansinstitut i Belgien som godkänts av det land där sökanden bor. Bankavgifter som ska betalas av sökanden.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Belgien motsätter sig användningen inom landet av den möjlighet som föreskrivs i artikel 13.1.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Belgien motsätter sig inte den möjlighet till direkt delgivning som föreskrivs i artikel 15.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får domstolarna i Belgien meddela avgörande om alla villkoren i punkt 2 är uppfyllda.

Sedan avgörande meddelats, kan ansökan om omprövning enligt punkt 4 inges inom ett år.

Senaste uppdatering: 01/08/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.