Delgivning och översändning av handlingar

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Bulgarien

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 2.1 - Översändande organ

Det sändande organet vid delgivning av rättegångshandlingar utomlands är den domstol som handlägger målet.

Det sändande organet vid delgivning av andra handlingar än rättegångshandlingar utomlands är distriktsdomstolen (rajonen sad) i det distrikt där den person som begär att delgivning ska ske har sin vistelse- eller bostadsort eller där denna person har sitt huvudkontor, och för handlingar som bestyrkts av en notarie – den distriktsdomstol i vars distrikt notarien är verksam.

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Det mottagande organet vid delgivning i Republiken Bulgarien är distriktsdomstolen (rajonen sad) i det distrikt där delgivningen ska göras.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Distriktsdomstolarna tar per post emot framställningar om delgivning och de bifogade handlingar som ska delges.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Distriktsdomstolarna godtar standardformulär ifyllda på bulgariska, engelska eller franska.

Artikel 3 - Central enheter

Den centrala enheten är Justitieministeriet

Direktoratet för internationellt rättsligt samarbete och EU-frågor

Tfn: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Fax: +3592 9809223

E-post: civil@justice.government.bg

ul. Slavjanska 1

1040, Sofia

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Standardformuläret för framställningen om översändande av handlingar kan ifyllas på bulgariska, engelska och franska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

I bulgarisk lagstiftning fastställs ingen tidsfrist för delgivning av handlingar.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Enligt bulgarisk lagstiftning kan delgivningsintyget och kopian av den delgivna handlingen utfärdas på bulgariska, engelska eller franska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Enligt bulgarisk lagstiftning utkrävs ingen avgift för delgivning på normalt sätt. Om ett särskilt delgivningsförfarande används utkrävs en avgift som fastställs i enlighet med tariffen för avgifter och kostnader inom ramen för lagen om privata stämningsmän.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

I enlighet med artikel 13.2 anger Republiken Bulgarien att den tillåter att delgivning av handlingar enligt artikel 13.1 utförs på dess territorium endast om mottagaren är medborgare i den medlemsstat där handlingen är utfärdad (artikel 608 i civilprocesslagen).

Artikel 15 - Direkt delgivning

Direkt delgivning enligt artikel 15 är inte tillåten enligt bulgarisk lagstiftning (artikel 613 i civilprocesslagen).

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Republiken Bulgarien förklarar härmed att den inte kommer att utnyttja den möjlighet som anges i artikel 19.2.

En ansökan enligt artikel 19.4 får inges inom ett år från dagen för avgörandet.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Republiken Bulgarien bibehåller inte och har inte ingått avtal, som är förenliga med förordningen, för att påskynda eller förenkla översändandet av handlingar.

Senaste uppdatering: 18/06/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.