Delgivning och översändning av handlingar

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2.1 - Översändande organ

Artikel 2.1

Följande kroatiska sändande organ är behöriga att delge handlingar utomlands:

– när det gäller rättsliga handlingar, den domstol som är skyldig att utföra delgivningen,

– när det gäller andra handlingar, distriktsdomstolen (općinski sud) i den domkrets där den person som handlingen ska delges har sin hemvist, sin vistelseort eller sitt säte,

– när det gäller handlingar som har bestyrkts eller utfärdats av notarier, distriktsdomstolen i den domkrets där notarierna har sitt säte,

De sändande organen är distriktsdomstolarna, regiondomstolarna (županijski sudovi), handelsdomstolarna (trgovački sudovi), Handelsöverdomstolen (Visoki trgovački sud) och Högsta domstolen Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Högsta domstolens ordförande får ge endast en eller ett fåtal av distriktsdomstolarna i en eller flera regiondomstolars domkrets tillstånd att utföra delgivning.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Artikel 2.2

Det mottagande organet för delgivning i Kroatien är

– distriktsdomstolen i den domkrets där handlingar ska delges enligt databasen över domstolar.

Högsta domstolens ordförande får ge endast en eller ett fåtal av distriktsdomstolarna i en eller flera regiondomstolars domkrets tillstånd att utföra delgivning.

Distriktsdomstolarna och deras territoriella behörighet anges på samma sätt som i databasen över domstolar.

Databasen över domstolar innehåller en förteckning i bokstavsordning med postnummer.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

– Artikel 2.4 c

Handlingar får tas emot per post i Kroatien.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Artikel 2.4 d

Kroatien godtar standardformulär som har fyllts i på kroatiska.

Artikel 3 - Central enheter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Den centrala enheten med ansvar för att a) ge information till de sändande organen, b) söka lösningar på svårigheter som kan uppstå när handlingar översänds för delgivning, och c) i undantagsfall och på begäran av ett sändande organ, vidarebefordra en framställning om delgivning till det behöriga mottagande organet.

Kroatiens justitieministerium (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)
Ulica grada Vukovara 49
tfn: +385 1 371 40 00
Fax: +385 1 371 45 07
webbplats: http://www.mprh.hr

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Kroatien godtar standardformulär som har fyllts i på kroatiska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

I kroatisk lag finns inga maximiperioder inom vilka handlingar måste delges.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Kroatien godtar delgivningsintyg på kroatiska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Ingen enhetlig avgift har fastställts för att täcka delgivningskostnaderna i Kroatien.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

a) Kroatien motsätter sig inte att handlingar delges av diplomatiska eller konsulära tjänstemän i enlighet med de villkor som anges i artikel 13.1.

b) Kroatien motsätter sig delgivning av handlingar från medlemsstaternas domstolar med en part som vistas i Kroatien, såvida inte handlingarna ska delges personer som är medborgare i den medlemsstat där handlingarna upprättades (artikel 13.2).

Artikel 15 - Direkt delgivning

Direkt delgivning är inte tillåten enligt kroatisk lag.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

a) Kroatiska domstolar får meddela dom om de villkor som anges i artikel 19.2 är uppfyllda.

b) En ansökan om omprövning tillåts inte om den inges mer än ett år efter det att domen antogs.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Medlemsstaterna är parter i följande avtal eller arrangemang som uppfyller villkoren i artikel 20.2 i förordningen:

– Avtalet mellan Kroatien och Slovenien av den 7 februari 1994 om rättslig hjälp och rättsförhållanden i civil- och straffrättsliga ärenden.

Senaste uppdatering: 06/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.