Delgivning och översändning av handlingar

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2.1 - Översändande organ

Ministry of Justice and Public Order
Leoforos Athalassas 125
CY-1461 Nikosia
Cypern

Tfn: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-post: registry@mjpo.gov.cy

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Ministry of Justice and Public Order
Leoforos Athalassas 125
CY-1461 Nikosia
Cypern

Tfn: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-post: registry@mjpo.gov.cy

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Post, fax, e-post

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Grekiska och engelska

Artikel 3 - Central enheter

Ministry of Justice and Public Order
Leoforos Athalassas 125
CY-1461 Nikosia

Cypern

Tfn: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-post: registry@mjpo.gov.cy

Artikel 4 - Översändande av handlingar

För det nationella delgivningsförfarandet bör det sändande organet inge formuläret i bilaga I i två exemplar märkta FOR SERVICE respektive FOR RETURN.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

I cypriotisk rätt fastställs inte särskilda perioder inom vilka handlingar måste delges.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Engelska

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

21,00 euro för varje handling.

Betalning av avgiften bör göras via banköverföring till följande bankkonto hos ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning:

Konto: 6001017 – Ministry of Justice and Public Order

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

Swift: CΒCΥCΥ2Ν

Alla ansökningar om delgivning av handlingar måste ske på ovanstående sätt. Om ansökningar inte åtföljs av betalning av avgiften och ett kvitto på betalningen från banken skickas de tillbaka och beaktas inte.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Cypern motsätter sig inte sådan delgivning.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Direkt delgivning är tillåten enligt cypriotisk rätt.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

På begäran av sökanden kan domare själva avgöra om en dom ska meddelas, förutsatt att alla villkor som anges i artikeln är uppfyllda.

Ansökningar om omprövning måste inges inom ett år, men måste inges i rimlig tid efter det att svaranden har fått kännedom om avgörandet.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Ej tillämpligt

Senaste uppdatering: 12/07/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.