Delgivning och översändning av handlingar

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2.1 - Översändande organ

Domstolar, exekutionstjänstemän, allmänna åklagarmyndigheter

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan tas emot

  • via post,
  • fax,
  • och e-post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Formuläret kan fyllas i på tjeckiska, slovakiska och engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor (internationella avdelningen vid justitieministeriet)

Vyšehradská 16

128 10 Prag 2

Tfn: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-post: posta@msp.justice.cz

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Förutom på tjeckiska godtas standardformulär ifyllda på slovakiska och engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

I Tjeckien finns inte några sådana tidsgränser för delgivning av handlingar.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Förutom på tjeckiska godtas intyg avfattade på slovakiska och engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Delgivning i Tjeckien är avgiftsfri.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Tjeckien motsätter sig inte sådan delgivning inom sitt territorium.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Enligt tjeckisk lagstiftning är sådan delgivning inte möjlig på tjeckiskt territorium.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Artikel 19.2

Domstolar i Tjeckien kan utan hinder av artikel 19.1 meddela dom, även om bevis om att handlingen delgetts eller lämnats inte har mottagits, under förutsättning att samtliga villkor i artikel 19.2 är uppfyllda.

Artikel 19.4

I Tjeckien föreskrivs inte någon sådan tidsfrist.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Kommissionen kommer att tillställas texterna till följande fördrag:

  • Fördrag mellan Tjeckoslovakiska socialistiska republiken och Folkrepubliken Polen om ömsesidig rättslig hjälp samt reglering av rättsförhållanden i civilrättsliga, familjerättsliga, arbetsrättsliga och straffrättsliga frågor, undertecknat i Warszawa den 21 december 1987 och i kraft mellan Tjeckien och Polen.
  • Fördrag mellan Tjeckoslovakiska socialistiska republiken och Folkrepubliken Ungern om ömsesidig rättslig hjälp samt reglering av rättsförhållanden i civilrättsliga, familjerättsliga och straffrättsliga frågor, undertecknat i Bratislava den 28 mars 1989 och i kraft mellan Tjeckien och Polen.
  • Fördrag mellan Republiken Tjeckien och Republiken Slovakien om rättslig hjälp som lämnas av rättsliga organ och om reglering av vissa rättförhållanden i civilrättsliga och straffrättsliga frågor, undertecknat i Prag den 29 oktober 1992
  • Fördrag mellan Republiken Tjeckien och Förbundsrepubliken Tyskland om att ytterligare underlätta lämnandet av rättslig hjälp som utgår från Haagkonventionen rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen, ingången den 1 mars 1954, Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, ingången den 15 november 1965 samt Haagkonventionen om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil och kommersiell natur, ingången den 18 mars 1970
Senaste uppdatering: 18/05/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.