Delgivning och översändning av handlingar

Danmark

Innehåll inlagt av
Danmark

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2.1 - Översändande organ

Domstolarna är sändande organ:

Danmarks domstoles enhed for udlandsforkyndelse (Danmarks domstolars enhet för delgivning i utlandet)

c/o Retten på Frederiksberg

Howitzvej 32

2000 Frederiksberg

Tfn: +45 99 68 50 70

E-post: udlandsforkyndelse@domstol.dk

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Justitieministeriet är mottagande organ.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 Köpenhamn K

DK Danmark

Tfn: +45 72 26 84 00

Fax: + 45 33 93 35 10

E-post: jm@jm.dk

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan översändas per post, fax eller e-post under förutsättning att den mottagna handlingen till fullo återger den översända handlingens innehåll samt att alla uppgifter i handlingen är läsliga.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Handlingar kan översändas per post, fax eller e-post under förutsättning att den mottagna handlingen till fullo återger den översända handlingens innehåll samt att alla uppgifter i handlingen är läsliga.

Artikel 3 - Central enheter

Justitieministeriet är central myndighet.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 Köpenhamn K

Tfn: +45 72 26 84 00

Fax: +45 33 93 35 10

E-post: jm@jm.dk

Handlingar kan översändas per post, fax eller e-post under förutsättning att den mottagna handlingen till fullo återger den översända handlingens innehåll samt att alla uppgifter i handlingen är läsliga.

Danmark godtar att formuläret i bilagan till förordningen fylls i på danska, engelska eller franska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Danmark godtar att formuläret i bilagan till förordningen fylls i på danska, engelska eller franska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Danmark önskar inte använda sig av de tänkbara undantag som anges i artikel 9.1 och 9.2.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på danska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Danmark godtar att delgivningsbeviset fylls i på danska, engelska eller franska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Inga avgifter tas ut för delgivning av rättsliga handlingar från en annan medlemsstat.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Danmark godtar att diplomatiska eller konsulära företrädare delger handlingar i enlighet med artikel 13.1.

Artikel 15 - Direkt delgivning

I regel får domstolarna utföra delgivning enligt vad som anges i lagen om rättsvård (retsplejeloven) och får begära bistånd för detta.

Även andra myndigheter får utföra direkt delgivning genom en stämningsman (utan domstolens medverkan).

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Avseende artikel 19.2 får en dansk domstol meddela avgörande även om den inte har erhållit något delgivnings- eller mottagningsbevis, förutsatt att alla villkor i artikel 19.2 är uppfyllda.

Avseende artikel 19.4 gäller i Danmark att om svaranden inte är personligen närvarande måste en ansökan om prövning av fallet enligt denna bestämmelse lämnas in inom ett år från det datum avgörandet meddelades.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Nordisk överenskommelse om inbördes rättshjälp av den 26 april 1974 PDF (81 Kb) da

Senaste uppdatering: 20/07/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.