Delgivning och översändning av handlingar

Danmark

Innehåll inlagt av
Danmark

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2.1 - Översändande organ

Domstolarna är sändande organ:

Danmarks domstoles enhed for udlandsforkyndelse (Danmarks domstolars enhet för delgivning i utlandet)

c/o Retten på Frederiksberg

Howitzvej 32

2000 Frederiksberg

Tfn: +45 99 68 50 70

E-post: udlandsforkyndelse@domstol.dk

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Justitieministeriet är mottagande organ.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 Köpenhamn K

DK Danmark

Tfn: +45 72 26 84 00

Fax: + 45 33 93 35 10

E-post: jm@jm.dk

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan översändas per post, fax eller e-post under förutsättning att den mottagna handlingen till fullo återger den översända handlingens innehåll samt att alla uppgifter i handlingen är läsliga.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Handlingar kan översändas per post, fax eller e-post under förutsättning att den mottagna handlingen till fullo återger den översända handlingens innehåll samt att alla uppgifter i handlingen är läsliga.

Artikel 3 - Central enheter

Justitieministeriet är central myndighet.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 Köpenhamn K

Tfn: +45 72 26 84 00

Fax: +45 33 93 35 10

E-post: jm@jm.dk

Handlingar kan översändas per post, fax eller e-post under förutsättning att den mottagna handlingen till fullo återger den översända handlingens innehåll samt att alla uppgifter i handlingen är läsliga.

Danmark godtar att formuläret i bilagan till förordningen fylls i på danska, engelska eller franska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Danmark godtar att formuläret i bilagan till förordningen fylls i på danska, engelska eller franska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Danmark önskar inte använda sig av de tänkbara undantag som anges i artikel 9.1 och 9.2.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Danmark godtar att delgivningsbeviset fylls i på danska, engelska eller franska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Inga avgifter tas ut för delgivning av rättsliga handlingar från en annan medlemsstat.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Danmark godtar att diplomatiska eller konsulära företrädare delger handlingar i enlighet med artikel 13.1.

Artikel 15 - Direkt delgivning

I regel får domstolarna utföra delgivning enligt vad som anges i lagen om rättsvård (retsplejeloven) och får begära bistånd för detta.

Även andra myndigheter får utföra direkt delgivning genom en stämningsman (utan domstolens medverkan).

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Avseende artikel 19.2 får en dansk domstol meddela avgörande även om den inte har erhållit något delgivnings- eller mottagningsbevis, förutsatt att alla villkor i artikel 19.2 är uppfyllda.

Avseende artikel 19.4 gäller i Danmark att om svaranden inte är personligen närvarande måste en ansökan om prövning av fallet enligt denna bestämmelse lämnas in inom ett år från det datum avgörandet meddelades.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Nordisk överenskommelse om inbördes rättshjälp av den 26 april 1974 PDF (81 Kb) da

Senaste uppdatering: 20/07/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.