På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Delgivning och översändning av handlingar

England och Wales

Innehåll inlagt av
England och Wales

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

England och Wales

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 2.1 - Översändande organ

Översändande organ är The High Court – Queens Bench – Foreign Process Section.

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Mottagande organ är The High Court – Queens Bench – Foreign Process Section.

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingarna översänds med fax och post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Standardformuläret godtas på engelska och franska.

Artikel 3 - Central enheter

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Förenade kungariket

Tfn:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax: +44 870 324 0025

E-post: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Webbplats: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Kommunikationen sker via brev, fax, e-post och telefon, och den centrala enheten ansvarar för kontroll av översättningar.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Förutom engelska kan även franska användas för att fylla i standardformulären.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Förenade kungariket har för avsikt att avvika från bestämmelserna, eftersom den redan invecklade lagstiftningen om tidsfrister och preklusionsfrister bara kommer att kompliceras än mer genom denna artikel. Det är viktigt att delgivningsdagen kan fastställas med säkerhet, eftersom den avgör den tidpunkt från vilken en part kan ansöka om en tredskodom. Förenade kungariket anser inte att den exakta innebörden i denna bestämmelse och hur den skall fungera i praktiken är tillräckligt tydlig, vilket kan leda till förvirring. Förenade kungariket anser dessutom att denna fråga bäst avgörs genom nationell lagstiftning, åtminstone fram till dess att man haft möjlighet att bedöma hur förordningen i praktiken fungerar i de andra medlemsstaterna efter genomförandet.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Förutom engelska godtar Förenade kungariket även intyg som fyllts i på franska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Ingen avgift tas ut för delgivning.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Förenade kungariket motsätter sig inte användningen inom landet av den möjlighet som föreskrivs i artikel 13.1.

Artikel 15 - Direkt delgivning

England och Wales motsätter sig den möjlighet till direkt delgivning som avses i artikel 15.1.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

I enlighet med gällande bestämmelser i Haagkonventionen får domstolar i Förenade kungariket, utan hinder av bestämmelserna i punkt 1, meddela avgörande om alla villkor i punkt 2 är uppfyllda.

Frist från meddelandet av beslutet inom vilken ansökan om omprövning enligt punkt 4 ska lämnas in:

När domstolen prövar möjligheten att undanröja en tredskodom måste den försäkra sig om att ansökan om undanröjande har lämnats in utan dröjsmål.

Senaste uppdatering: 30/11/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.