Delgivning och översändning av handlingar

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2.1 - Översändande organ

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Följande kommunikationsformer kan användas för att ta emot handlingar: post, fax och elektroniska kommunikationskanaler i enlighet med de villkor som anges i civilprocesslagen.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Antingen estniska eller engelska kan användas.

Artikel 3 - Central enheter

Justitieministeriet är central enhet.

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estland

Telefon: +372 620 8183

Fax: +372 620 8109

E-post: central.authority@just.ee

http://www.just.ee

Artikel 4 - Översändande av handlingar

I enlighet med artiklarna 4.3 och 10.2 i förordningen godtas standardformulär som fyllts i på antingen estniska eller engelska i Estland.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Ingen sådan period har fastställt i estnisk lag.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

I enlighet med artiklarna 4.3 och 10.2 i förordningen godtas standardformulär som fyllts i på antingen estniska eller engelska i Estland.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

I regel tas ingen avgift ut för att delge handlingar.

Om inlagor delges med hjälp av en exekutionstjänsteman tas en avgift på 40 euro ut för delgivningen, om det gick att delge handlingarna till adressaten eller dennes juridiska ombud

1) via den adress eller de telekommunikationsuppgifter som anges i folkbokföringsregistret eller via e-postadressen personal ID code@eesti.ee,

2) på en adress som anges i registret över egenföretagare och juridiska personer i Estland (bolagsregistret) eller via de telekommunikationsuppgifter som anges i det registrets informationssystem.

I annat fall tas en avgift på 70 euro ut när en exekutionstjänsteman delger inlagor. Om den person som ska delges handlingarna är skyldig att registrera sin adress och sina telekommunikationsuppgifter i folkbokföringsregistret eller i bolagsregistret men inte har gjort detta (eller om de uppgifter som förts in i registret inte gäller längre eller på något annat sätt inte stämmer), och det därför inte gick att delge inlagorna med hjälp av dessa uppgifter, gäller följande: Av den ovannämnda avgiften på 70 euro ska enligt beslutet om exekutionstjänstemannens arvode 35 euro betalas av den person som ansökt om delgivning och 35 euro av den person som skulle ha delgetts handlingarna.

Om det inte gick att delge en inlaga trots att exekutionstjänstemannen gjort allt han eller hon har kunnat för att delge handlingarna i enlighet med det lagstadgade förfarandet har exekutionstjänstemannen rätt att ta ut en avgift på 40 euro genom att utfärda ett beslut om exekutionstjänstemannens arvode och delgivningsinstrumentet beträffande de åtgärder som exekutionstjänstemannen har vidtagit för att delge handlingen.

En exekutionstjänsteman får inte ta ut någon avgift om exekutionstjänstemannen inte har gjort allt han eller hon har kunnat för att delge handlingarna i enlighet med det lagstadgade förfarandet inom den period som domstolen fastställt och om det inte var möjligt att delge handlingarna.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

I enlighet med artikel 13.2 i förordningen får handlingar endast delges genom en annan medlemsstats diplomatiska eller konsulära tjänstemän som är stationerade i Estland om handlingarna ska delges en person som är medborgare i den medlemsstat från vilken handlingarna härrör.

Artikel 15 - Direkt delgivning

I Estland får handlingar inte delges på det sätt som anges i artikel 15 i förordningen.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

En estnisk domstol får även meddela ett avgörande i ett mål i enlighet med de villkor som anges i artikel 19.2 i förordningen om inget bevis har mottagits på att en inlaga har delgetts svaranden. I enlighet med artikel 19.4 tredje meningen i förordningen kan en ansökan om omprövning inges till en domstol inom ett år från dagen för det avgörande som avslutar målet.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Avtalet mellan Estland och Polen om rättslig hjälp och rättsförhållanden i civil-, arbets- och straffrättsliga ärenden.

Avtalet mellan Republiken Lettland, Republiken Estland och Republiken Litauen om rättslig hjälp och rättsförhållanden.

Senaste uppdatering: 20/07/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.