Delgivning och översändning av handlingar

Finland

Innehåll inlagt av
Finland

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2.1 - Översändande organ

Sändande organ är tingsrätterna, marknadsdomstolen, hovrätterna, Högsta domstolen, Utsökningsverket och justitieministeriet.

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan tas emot per post, fax eller e-post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Standardformuläret får fyllas i på finska, svenska och engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på finska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Justitieministeriet är central enhet.

Justitieministeriet

PL 25

FIN-00023 Statsrådet

Tfn: (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-post: central.authority@om.fi

Handlingar kan skickas via post, fax eller e-post.

Språk: finska, svenska, engelska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Standardformuläret får fyllas i på finska, svenska eller engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

I enlighet med artikel 9.3 meddelar Finland kommissionen att det inte har för avsikt att tillämpa bestämmelserna i artikel 9.1 och 9.2. I sin nuvarande form saknar bestämmelserna i denna artikel betydelse för landets rättssystem och kan i praktiken därför inte tillämpas i Finland.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Intyget får fyllas i på finska, svenska eller engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Ingen avgift tas ut av det utländska sändande organet.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Finland motsätter sig inte denna typ av delgivning.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Finland motsätter sig inte denna typ av delgivning.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Eftersom Finland inte har för avsikt att avge den förklaring som avses i artikel 19.2 får de finska domstolarna inte meddela domar i ärenden enligt artikel 19.2. Följaktligen finns det inte något behov av den förklaring som avses i artikel 19.4.

Senaste uppdatering: 18/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.