Delgivning och översändning av handlingar

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2.1 - Översändande organ

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.

Översändande organ i Frankrike är delgivningsmän/exekutionstjänstemän (huissiers de justice) och justitiesekreterare (greffes des juridictions).

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.

Mottagande organ i Frankrike är endast delgivningsmän/exekutionstjänstemän.

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan tas emot per post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Frankrike godtar standardansökningsformuläret i bilaga I om det har fyllts i på franska eller ett av följande språk: engelska, tyska, italienska eller spanska.

Artikel 3 - Central enheter

Central enhet är Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l’entraide civile (kontoret för EU-rätt, internationell privaträtt och ömsesidig rättslig hjälp i civilrättsliga ärenden).

Adress:

Ministère de la Justice (justitieministeriet)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Central enhet är Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l’entraide civile (DEDIPE)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Tfn: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-post: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Språk: franska och engelska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Frankrike godtar standardansökningsformuläret i bilaga I om det har fyllts i på franska eller ett av följande språk: engelska, tyska, italienska eller spanska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Enligt fransk rätt måste delgivning (notification/signification) av en handling delges inom en viss period, i den mening som avses i artiklarna 8.3 och 9.2.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Frankrike godtar att delgivningsintyget eller kopian av den delgivna handlingen har fyllts i på franska eller ett av följande språk: engelska, tyska, italienska eller spanska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.

Fast avgift för delgivning av en delgivningsman/exekutionstjänsteman är 48,75 euro (beslut (arrêté) av den 26 februari 2016). Betalning ska ske samtidigt som handlingen översänds, utom när sökanden får rättshjälp.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Frankrike motsätter sig att en annan medlemsstat delger rättegångshandlingar på franskt territorium genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän om inte den person som delges handlingen är medborgare i den medlemsstaten.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Frankrike motsätter sig inte direkt delgivning i den mening som avses i artikel 15.1.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Trots bestämmelserna i artikel 19.1 kan en fransk domare meddela dom om samtliga villkor i artikel 19.2 är uppfyllda.

En ansökan om omprövning i den mening som avses i artikel 19.4 måste inges inom ett år från beslutet.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Konventionen av den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen

Konventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Avtalet mellan Frankrike och Tyskland om underlättande av tillämpningen av Haagkonventionen av den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen, undertecknat den 6 maj 1961

Konventionen om ömsesidig rättshjälp på privaträttens område mellan Frankrike och Belgien av den 1 mars 1956, ändrad genom skriftväxling av den 23 och 30 augusti 1960

Avtalet av den 5 april 1967 mellan Frankrikes regering och Polens regering om underlättande av tillämpningen av Haagkonventionen av den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen

Konvention av den 2 februari 1922 om underlättande av genomförandet av förfaranden mellan personer som är bosatta i Frankrike och Förenade konungariket

Avtalet mellan Frankrike och Jugoslavien om underlättande av tillämpningen av Haagkonventionen av den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen, undertecknat i Belgrad den 29 oktober 1969

Konventionen mellan Frankrike och Rumänien om rättslig hjälp på privaträttens område, undertecknad i Paris den 5 november 1974

Konventionen om rättslig hjälp och rättsligt samarbete mellan Frankrike och Österrike, som utgör ett komplement till Haagkonventionen av den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen, undertecknad i Wien den 27 februari 1979

Konventionen mellan Frankrike och Ungern om rättslig hjälp i civil- och familjerättsliga ärenden och om erkännande och verkställighet av domar, undertecknad i Budapest den 31 juli 1980

Konventionen mellan Frankrikes regering och Tjeckoslovakiens regering om rättslig hjälp och om erkännande och verkställighet av domar i civil-, familje- och handelsrättsliga ärenden, undertecknad den 10 maj 1984

Konventionen mellan Frankrikes regering och Bulgariens regering om rättslig hjälp i civilrättsliga ärenden, undertecknad i Sofia den 18 januari 1989

Senaste uppdatering: 20/07/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.