Delgivning och översändning av handlingar

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2.1 - Översändande organ

Sändande organ är den domstol som delger handlingen (§ 1069.1 i civilprocesslagen (ZPO)).

Sändande organ för utomrättsliga handlingar är den lokala domstol (Amtsgericht) inom vars domskrets den person som delger handlingen har hemvist eller är varaktigt bosatt. Vid notariehandlingar är sändande organ även den lokala domstol inom vars domskrets den notarie som utfärdade handlingen har sitt kontor. När det gäller juridiska personer är sändande organ den lokala domstol inom vars domskrets den juridiska personen har sitt säte. Delstatsregeringarna får besluta om att en lokal domstol ska fungera som sändande organ för flera lokala domstolars domkretsar (§ 1069.1 i ZPO).

Artikel 2.2 - Mottagande organ

För delgivning av handlingar i Tyskland är mottagande organ i den mening som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1393/2007 den lokala domstol inom vars domskrets handlingarna ska delges. Delstatsregeringarna får besluta om att en lokal domstol ska fungera som mottagande organ för flera lokala domstolars domskretsar.

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Följande kommunikationsmedel kan användas:

– För mottagande och avsändande: post och privata budfirmor, fax.

– För annan kommunikation: telefon och e-post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Formuläret får fyllas i på tyska eller engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Den centrala enhetens uppgift utförs i varje delstat av ett organ som delstatsregeringen utsett. I regel rör det sig om delstatens rättsliga myndigheter eller en högre regional domstol (Oberlandesgericht) i den aktuella delstaten.

Den adress som anges är i första hand besöksadressen, om en sådan finns. I annat fall anges postadressen – och i vissa fall båda adresserna.

För expressförsändelser och paket (inklusive små paket) bör endast besöksadressen användas.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Formuläret i bilaga I (ansökan) får fyllas i på tyska eller engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Ur sökandens synvinkel, vilket är det enda som artiklarna 8.3 och 9.2 tar hänsyn till, har enligt tysk lag den exakta delgivningsdagen sällan betydelse för beräkningen av tidsfrister, eftersom det oftast räcker att handlingen har nått domstolen innan fristen löper ut om delgivningen av handlingen följer direkt på detta (§ 167 i ZPO). Om den exakta delgivningsdagen har betydelse i ett enskilt ärende tillämpas § 222.2 i ZPO tillsammans med § 187 och följande paragrafer i den tyska civillagen.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Formuläret i bilaga I (intyg) får fyllas i på tyska eller engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

De kostnader som avses i artikel 11.2 får i regel tas ut upp till ett belopp av 20,50 euro. Kostnaderna beräknas i enlighet med lagstiftningen om domstolskostnader och beroende på vilken typ av delgivning som begärs.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

I Tyskland är delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän i den mening som avses i artikel 13.1 inte tillåten om inte handlingen ska delges en person som är medborgare i den sändande staten.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Vad gäller direkt delgivning enligt artikel 15 får endast sådana handlingar delges direkt i Tyskland som även uttryckligen får delges direkt enligt den tyska ZPO (§ 166.2). En ansökan om att inleda ett förfarande kan inte delges på detta sätt. Direkt delgivning är t.ex. tillåten vid verkställighetsbeslut enligt § 750 i ZPO, en exekutionstitel enligt §§ 794.1.5 och 797 i ZPO, utmätningsbeslut enligt § 922.2 i ZPO och interimistiska förfaranden enligt §§ 935 och 936 i ZPO. Närmare detaljer om tillåten direkt delgivning anges i § 191 och följande paragrafer i ZPO.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Om villkoren i artikel 19.2 är uppfyllda får tyska domstolar meddela dom om en stämningsansökan eller motsvarande handling har delgetts offentligt i Tyskland.

Ingen ansökan för att återställa den ursprungliga situationen i den mening som avses i artikel 19.4 får göras senare än ett år efter att den missade fristen löpte ut.

Senaste uppdatering: 08/07/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.