På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Delgivning och översändning av handlingar

Gibraltar

Innehåll inlagt av
Gibraltar

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

Gibraltar

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 2.1 - Översändande organ

Sändande organ är registratorn vid Gibraltars högsta domstol (The Registrar of the Supreme Court of Gibraltar).

Kommunikation till det sändande organet bör sändas via

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tfn: +44 20 7008 1577

Fax: +44 20 7008 3629

E-post: ukgglu@fco.gov.uk

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Mottagande organ är registratorn vid Gibraltars högsta domstol (The Registrar of the Supreme Court of Gibraltar).

Kommunikation till det mottagande organet bör sändas via

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tfn: +44 20 7008 1577

Fax: +44 20 7008 3629

E-post: ukgglu@fco.gov.uk

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingarna översänds med fax och post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Standardformuläret godtas på engelska och franska.

Artikel 3 - Central enheter

The Registrar of the Supreme Court of Gibraltar

Supreme Court

Law Courts

277 Main Street

Gibraltar

Tfn: +350 200 78808

Fax: +350 200 77118

Formella meddelanden till det mottagande organet ska adresseras till registratorn på ovanstående adress, men sändas via

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tfn: +44 20 7008 1577

Fax: +44 20 7008 3629

E-post: ukgglu@fco.gov.uk

Kommunikationen sker via brev, fax, e-post och telefon och den centrala enheten ansvarar för kontroll av översättningar.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Förutom engelska kan även franska användas för att fylla i standardformulären.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Förenade kungariket har för avsikt att avvika från bestämmelserna, eftersom den redan invecklade lagstiftningen om tidsfrister och preklusionsfrister bara kommer att kompliceras än mer genom denna artikel. Det är viktigt att delgivningsdagen kan fastställas med säkerhet, eftersom den avgör den tidpunkt från vilken en part kan ansöka om en tredskodom. Förenade kungariket anser inte att den exakta innebörden i denna bestämmelse och hur den skall fungera i praktiken är tillräckligt tydlig, vilket kan leda till förvirring. Förenade kungariket anser dessutom att denna fråga bäst avgörs genom nationell lagstiftning, åtminstone fram till dess att man haft möjlighet att bedöma hur förordningen i praktiken fungerar i de andra medlemsstaterna efter genomförandet.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Förutom engelska godtar Förenade kungariket även intyg som fyllts i på franska.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Förenade kungariket motsätter sig inte användningen av den möjlighet som föreskrivs i artikel 13.1 inom sitt territorium.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Gibraltar motsätter sig inte den möjlighet till direkt delgivning som avses i artikel 15.1.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

I enlighet med gällande bestämmelser i Haagkonventionen får domstolar i Förenade kungariket, utan hinder av bestämmelserna i punkt 1, meddela avgörande om alla villkor i punkt 2 är uppfyllda.

Frist från meddelandet av beslutet inom vilken ansökan om omprövning enligt punkt 4 ska lämnas in:

Om domstolen överväger att upphäva en tredskodom måste den ta hänsyn till huruvida den person som ansökt om att upphäva domen ingav sin ansökan utan dröjsmål.

Senaste uppdatering: 13/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.