Delgivning och översändning av handlingar

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2.1 - Översändande organ

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Sätt på vilka handlingar kan tas emot: post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Förutom på grekiska kan formuläret fyllas i på engelska eller franska.

Artikel 3 - Central enheter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Det grekiska justitieministeriet

(Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton)

Avdelningen för internationellt civilrättsligt och straffrättsligt samarbete

(Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis)

96 Mesogion Av.

Μεσογείων 96

11527 Aten, Grekland

11527 Aθήνα, Ελλάδα

Τfn: +30 2107767529, +30 2107767322, +30 2107767312

Fax: +30 2107767499

E-post: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Förutom på grekiska godtar Grekland formulär som fyllts i på franska eller engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Grekland avser inte att avvika från artikel 9.1 och 9.2.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Förutom på grekiska godtar Grekland intyg som fyllts i på franska eller engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Från och med den 1 augusti 2013 tillämpas en fast avgift på motsvarande 50 euro för anlitande av en allmän åklagare (eisangeléas).

Avgifter ska betalas genom banköverföring till följande bankkonto tillhörande det grekiska justitieministeriet (Ypourgeío Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton):

Bank of Greece (Trápeza tis Elládos)

Kontonummer: 23/2341147896

IBAN: GR9101000230000002341147896

Swift: BNGRGRAA

Alla ansökningar om delgivning enligt artikel 4 i förordningen måste ske i enlighet med det angivna förfarandet. Ansökningar som inte åtföljs av den obligatoriska betalningsbekräftelsen från banken skickas tillbaka utan att behandlas.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Grekland motsätter sig delgivning av rättsliga och utomrättsliga handlingar inom sitt territorium i enlighet med punkt 1 i denna artikel, med undantag av om de aktuella handlingarna ska delges personer som är medborgare i den medlemsstat som handlingarna härrör från.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Grekland har inte framfört några reservationer beträffande denna artikel.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Utan att det påverkar artikel 1 är domstolar i Grekland skyldiga att meddela dom under förutsättning att villkoren i punkt 2 är uppfyllda.

En ansökan om omprövning enligt artikel 4 får inges inom tre år från det att domen meddelades.

Senaste uppdatering: 20/07/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.