Delgivning och översändning av handlingar

Ungern

Innehåll inlagt av
Ungern

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2.1 - Översändande organ

I Ungern är sändande organ

  • för rättegångshandlingar den domstol vid vilken den handling som ska delges upprättades,
  • för notariehandlingar den notarie vid vilken handlingen upprättades, och
  • för utomrättsliga handlingar ministern med ansvar för rättsväsendet.

Artikel 2.2 - Mottagande organ

I Ungern är mottagande organ

  • den distriktsdomstol som har territoriell behörighet enligt den bostadsadress till mottagaren som anges i begäran om rättshjälp (lakcím szerint illetékes járásbíróság), i Budapest den centrala distriktsdomstolen i Pest (Pesti Központi Kerületi Bíróság), och
  • det ungerska exekutionstjänstemannaförbundet.

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Det mottagande organet godtar handlingar som lämnas med post, med fax eller på elektronisk väg.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Ungerska, tyska, engelska och franska.

Artikel 3 - Central enheter

I Ungern utförs det centrala organets arbetsuppgifter av ministern med ansvar för rättsväsendet.

Justitieministeriet (Igazságügyi Minisztérium)

Avdelningen för internationell privaträtt (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Besöksadress: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postadress: Pf. 2., 1357 Budapest

Tfn +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax +36 1 550 3946

E-post: nmfo@im.gov.hu

Språk: ungerska, tyska, engelska och franska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Utöver ungerska godtas även tyska, engelska och franska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Inte tillämpligt i Ungern.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Utöver ungerska godtas även tyska, engelska och franska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Domstolar delger handlingar utan kostnad.

En exekutionstjänsteman delger handlingar mot en avgift på 7 500 ungerska forint (HUF). Avgiften ska betalas i förskott genom banköverföring till nedanstående konto och kvitto på överföringen ska bifogas ansökan.

  • Kontohavare: det ungerska exekutionstjänstemannaförbundet
  • Bank: Budapest Bank Nyrt.
  • SWIFT (BIC-kod): BUDAHUHB
  • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
  • Ange följande i meddelandefältet: ansökans KU2-referensnummer, mottagarens namn.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

I Ungerns tillämpas delgivning enligt artikel 13 endast om mottagaren är medborgare i den sändande medlemsstaten.

Artikel 15 - Direkt delgivning

I Ungern genomförs delgivning enligt artikel 15 i förordningen i enlighet med de bestämmelser som gäller för exekutionstjänstemäns delgivning.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

I vissa fall får ungerska domstolar meddela dom, förutsatt att alla villkor i artikel 19.2 är uppfyllda.

I Ungern är tidsfristen för att inge en ansökan enligt artikel 19.4 ett år.

Senaste uppdatering: 02/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.