Delgivning och översändning av handlingar

Irland

Innehåll inlagt av
Irland

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Irland

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 2.1 - Översändande organ

Från och med den 15 april 2019 är Comparative Court Office, Castlebar, County Mayo sändande organ i Irland.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-post: serviceofeudocuments@courts.ie

Frågor rörande begäran om delgivning gjord före den 15 april 2019 ska ställas till det kontor som begäran skickades.

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Från och med den 15 april 2019 är Comparative Court Office, Castlebar, County Mayo mottagande organ i Irland.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-post: serviceofeudocuments@courts.ie.

Frågor rörande framställningar om delgivning gjorda före den 15 april 2019 ska ställas till det kontor som framställningen skickades till.

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan tas emot på följande sätt: handlingar kan skickas med post eller med en tjänsteleverantör, exempelvis ett expressbud.

Administrativ kommunikation kan även ske via e-post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Standardformuläret får fyllas i på iriska eller engelska.

Artikel 3 - Central enheter

The Master,
The High Court,
Four Courts
Dublin 7
Irland

Kommunikation på engelska eller iriska kan göras via post eller fax till Central Office of the High Court på (353-1) 872 56 69. Kommunikation kan även göras via telefon till Central Office of the High Court på (353-1) 888 60 00.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Irland godtar ansökningsformuläret (standardformuläret) på iriska eller engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Bestämmelserna i denna punkt är inte tillämpliga i irländsk rätt.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Irland godtar intyget på iriska eller engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Om personlig delgivning begärs enligt artikel 11.2 ska sådan delgivning utföras av en advokatbyrå, en privat utredare eller en solicitor, till en avgift som parterna kommer överens om. Avgiften brukar hamna på 70–100 euro.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Irland motsätter sig inte detta.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Irland kommer inte att tillämpa direkt delgivning.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Trots bestämmelserna i artikel 19.1 får en domstol i Irland meddela ett avgörande även om inget intyg på att handlingen har delgetts eller lämnats har mottagits, om alla villkor i artikel 19.2 är uppfyllda.

Vad gäller artikel 19.4 är det upp till domstolen att ta ställning till huruvida en ansökan om omprövning har ingetts i rimlig tid efter det att svaranden fick kännedom om avgörandet.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Saknas

Senaste uppdatering: 21/06/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.