Delgivning och översändning av handlingar

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2.1 - Översändande organ

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Sätt på vilka handlingar kan tas emot: post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Formuläret kan fyllas i på italienska, franska eller engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Den centrala delgivningsmyndigheten vid appellationsdomstolen i Rom.

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma

Viale Giulio Cesare N. 52

I-00192 Roma

Tfn.: (39)06.328361

Fax: (39)06.328367933

Handlingar som skall delges i Italien måste sändas med post och återsänds på samma sätt till det sändande organet.

Språk: enheten kan kommunicera på italienska, franska och engelska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Utöver italienska kan ansökan (standardformulär) fyllas i på franska eller engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Italien har inte för avsikt att avvika från denna artikel.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Det formulär som styrker att delgivning skett på korrekt sätt får avfattas på italienska, franska eller engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Italien avser för närvarande inte ta ut någon avgift för delgivning av handlingar från andra länder.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Italien motsätter sig att personer som är bosatta i en annan medlemsstat delges handlingar av diplomater eller konsulära tjänstemän (utom vid delgivning till italienska medborgare som är bosatta i en annan medlemsstat).

Italien motsätter sig att personer som är bosatta i Italien delges handlingar av en medlemsstats diplomatiska eller konsulära tjänstemän, utom vid delgivning till medborgare i denna medlemsstat.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Ingenting hindrar att en person som har ett intresse att bevaka i ett rättsligt förfarande låter delge handlingar direkt via tjänstemän i den mottagande staten.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Italien har inte för avsikt att avge någon förklaring i enlighet med punkterna 2 och 4.

Senaste uppdatering: 20/07/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.